Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

1.610.625

1.843.321

142.974

‒ 69.818

1.916.477

Uitgaven

2.009.388

2.053.171

‒ 640

‒ 112.358

1.940.173

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.379.109

1.398.157

63.572

‒ 12.730

1.448.999

13.03 Aanleg

460.265

484.548

‒ 66.096

‒ 90.660

327.792

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

325.041

36.584

‒ 75.142

286.483

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

13.151

9.106

‒ 4.770

17.487

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

135.580

‒ 104.364

‒ 7.697

23.519

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

10.776

‒ 7.422

‒ 3.051

303

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

160.476

1.884

‒ 8.968

153.392

13.07 Rente en aflossing

9.990

9.990

  

9.990

13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

195.388

204.162

7.412

‒ 6.447

205.127

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

  • Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen.

  • Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

  • Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend.

  • Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen.

  • Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (- € 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 4,7 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project.

  • Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden.

  • Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften).

  • Programma KleineFunctiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma’s zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen).

  • Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020.

Spoorknoop Groningen

De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen).

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalsetunnels.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).

Licence