Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

3.144.096

3.914.054

4.115.562

‒ 966.129

3.149.433

Uitgaven

3.114.638

3.123.695

2.407.742

‒ 7.571

2.400.171

12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.737

3.812

0

3.812

- Waarvan bijdrage aan RWS

3.737

3.737

3.812

0

3.812

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

675.177

639.253

645.285

‒ 6.332

638.953

12.02.01 Beheer en onderhoud

539.748

537.213

577.089

0

577.089

- Waarvan bijdrage aan RWS

539.748

537.213

577.089

0

577.089

12.02.04 Vervanging

135.429

102.040

68.196

‒ 6.332

61.864

12.03 Aanleg

1.481.966

1.346.774

554.025

‒ 2.854

551.171

12.03.01 Realisatie

935.841

562.040

506.520

2.492

509.012

- Waarvan bijdrage aan RWS

20.647

12.136

15.399

0

15.399

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

546.125

784.734

47.505

‒ 5.346

42.159

- Waarvan bijdrage aan RWS

19.800

17.635

18.013

0

18.013

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

539.919

543.291

1.615

544.906

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

594.012

661.329

0

661.329

12.06.01 Apparaatkosten RWS

469.022

472.771

492.731

0

492.731

- Waarvan bijdrage aan RWS

469.022

472.771

492.731

0

492.731

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

113.624

121.241

168.598

0

168.598

- Waarvan bijdrage aan RWS

105.024

112.641

159.998

0

159.998

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

12.09 Ontvangsten

73.126

150.285

124.549

‒ 9.096

115.453

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 966,1 miljoen in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de saldi 2019:

  • Saldo 2019 Hoofdwegennet Realisatie (- € 854,8 miljoen): de financial close van het DBFM-contract van Schiphol-Amsterdam-Almere heeft in 2019 plaatsgevonden (- € 757,8 miljoen). Daarnaast is een correctie doorgevoerd bij het project A4-9 Badhoevedorp (- €12,8 miljoen) in verband met de vervanging en renovatie van het viaduct over de Ringvaart. Bij de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (- € 12,0 miljoen) is vertraging opgetreden bij de afwikkeling van financiële geschillen en in de vastlegging van nieuwe verplichtingen. De prijsindexatie voor de opdrachtnemer is € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Bij het project Geluid-Weg (- € 11,1 miljoen) is de opdracht voor voorbereiding realisatie later dan verwacht gekregen door het MJPG en is vertraging ontstaan in de marktbenadering voor de conditionerende onderzoeken en inkoop van het aanbestedingsdossier, de werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgedragen.

  • Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 9,4 miljoen): de voornaamste oorzaak van het overschot betreft het project Wantijbrug (- € 4,2 miljoen) waarbij de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist. Hierdoor lag het werk stil,, waardoor in 2019 sprake van een lagere uitputting is. In het eerste kwartaal van 2020 worden deze weer gestart. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere vertragingen op Vervanging en Renovatie projecten.

  • Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (-€ 98,9 miljoen): op het project A15 Maasvlakte (- € 50,9 miljoen) heeft de focus eind 2019 voornamelijk gelegen op het betaalbaar stellen van werkpakketten met betrekking tot de afbouw van de Botlekbrug en minder op contracteren, waardoor fors minder verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast zijn de aangegane verplichtingen op het project A16 Rotterdam (- € 39,1 miljoen) lager dan voorzien als gevolg van issues en wijzigingen in het kader van brandwerendheid en PAS.

  • Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok (-€ 9,7 miljoen): in de Kamerbrief van 30 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten voor het afmaken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Tunneltechnische (TTI) en Brugtechnische (BTI) installaties. Daartegenover staat een overschrijding van het verplichtingenbudget bij het project A24 Blankenburgverbinding (€ 7,3 miljoen), waar diverse wijzigingsovereenkomsten met de DBFM opdrachtnemer verplicht waren in 2019. Hierdoor was aanvullend verplichtingenbudget nodig.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Ook heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,3 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Vervanging en Renovatie € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Er is een overschot van € 9,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door het project Wantijbrug (- € 8,3 miljoen), waarvan de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist waardoor het werk eind 2019 stil lag en in het eerste kwartaal van 2020 weer zal worden opgestart. Voor het project Brandwerendheid Tunnels (- € 1,4 miljoen) zijn minder hitteproeven uitgevoerd dan verwacht. Daartegenover staan hogere uitgaven voor financiering voor de voorbereiding van de renovatie van de IJsselbruggen (€ 2,1 miljoen) en de uitwerking van de vervangingsvariant van de Brienenoordbrug (€ 1,5 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De verlaging van € 2,9 miljoen bij Slotwet 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019. Daarnaast heeft een overboeking naar de begroting hoofdstuk XII en naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 2,6 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.

  • Er is een overschot van € 5,4 miljoen op artikelonderdeel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door overschotten op specifieke uitkeringen voor onder andere Smart Mobility en Snelfietsroutes (€ 22,0 miljoen), de terugboeking vanuit de beleidsbegroting HXII van de overschotten op Vrachtwagenheffing en Beter Benutten (€ 3,2 miljoen) en overschotten op diverse overige projecten en verkenningen. Hiertegenover staat een tekort wegens het doorschuiven van de overprogrammering (€ 38,0 miljoen).

  • Op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie is sprake van hogere uitgaven voor met name het project Zuidasdok (€ 1,9 miljoen) als gevolg van de uitvoering van een deel van de werkzaamheden voor de A10 Zuidas. Dit is gemeld middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85). De Kamer is in de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidas.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking hoofdstuk XII en BTW-compensatiefonds

Er heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Daarnaast heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van € 9,1 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo zijn in 2019 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de grondwal Rozenburg bij het project Blakenburgverbinding (- € 2,5 miljoen). Daarnaast is minder grondverkoop gerealiseerd bij het project A15 Maasvlakte (- € 1,8 miljoen) en is sprake van een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Almere bij het project A1/A6/A9 Schiphol-Almere (- € 1,7 miljoen). Ook zijn minder ontvangsten binnengekomen in het kader van de Rijnlandroute (- € 1,6 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Licence