Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 (bedragen x € 1.000)

03

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

148.802

189.178

3.043

‒ 6.182

186.039

Uitgaven

 

180.288

181.493

18.972

‒ 5.807

194.658

waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

03.01

Watermanagement

7.191

7.191

145

75

7.411

03.01.01

Watermanagement

7.191

7.191

145

75

7.411

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.191

7.191

145

75

7.411

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

173.097

174.302

18.827

‒ 5.882

187.247

03.02.01

Waterveiligheid

118.171

118.659

14.725

2.400

135.784

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

118.171

118.659

14.725

2.400

135.784

03.02.02

Zoetwatervoorziening

18.065

18.108

8.849

787

27.744

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.065

18.108

8.849

787

27.744

03.02.03

Vervanging

36.861

37.535

‒ 4.747

‒ 9.069

23.719

Ontvangsten

      
Toelichting

VerplichtingenDe mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.

Saldo 2019

De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbegatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.

Licence