Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 (bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

11.548

18.535

342

4.047

22.924

Uitgaven

 

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

waarvan juridisch verplicht

 

47%

  

77%

04.01

Experimenteerprojecten

     

04.01.01

Experimenteerprojecten

     

04.02

GIV/PPS

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

04.02.01

GIV/PPS

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

Ontvangsten

      

04.09

Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

     
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.

Saldo 2019In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden. 

Overboekingen binnen DeltafondsVoorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).

Licence