Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2.4 Artikel 4 Experimenteren cf.art. III Deltawet

De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Verplichtingen

0

0

6.200

1.751.065

21.159

11.548

9.611

1

Uitgaven

0

0

6.200

20.974

20.920

32.467

‒ 11.547

 

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

6.200

800

0

0

0

 

4.01.01 Experimenteerprojecten

0

0

6.200

800

0

0

0

 

4.02 GIV/PPS

0

0

0

20.174

20.920

32.467

‒ 11.547

2

4.02.01 GIV/PPS

0

0

0

20.174

20.920

32.467

‒ 11.547

 

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

3.200

800

0

0

0

 

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

3.200

800

0

0

0

 

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie op het niveau van artikelonderdeel en verplichtingen. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

Ad 1) De hogere verplichtingen zijn het gevolg van vastleggen van opdrachten voor onder andere de NEN-issues van project Afsluitdijk (niet-DBFM-gedeelte, € 4 miljoen). Het verschil betreft daarnaast uit 2018 doorgeschoven verplichtingen voor dit project.

Ad 2) De lagere realisatie is met name veroorzaakt door:

  • een technische correctie bij de conversie van Aanleg/Onderhoud naar DBFM. Daarbij is het budget voor Beheer en Onderhoud Waterkwaliteit verlaagd voor betonschade en steenbekleding IJsselmeerzijde. In 2019 is dit gecorrigeerd en is dit budget van Geïntegreerde Contractvormen teruggebracht naar artikel 3 Beheer en Onderhoud Waterkwaliteit (- € 7,6 miljoen).

  • door een lagere plafondprijs dan begroot (- € 2,7 miljoen).

  • De rest van het verschil (- € 1,2 miljoen) is onder andere het gevolg van het verschuiven van risicoreserveringen naar latere jaren.

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.

Producten

Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet. Het betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever. Het project verkeert in de bouwfase; de beschikbaarheidsdatum is voorzien in 2022.

Projectoverzicht bij 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Begroting2019

Realisatie

Verschil

Begroting2019

Huidig

Begroting2019

Huidig

 

Hoofdwatersystemen

        

Afsluitdijk

32

21

‒ 11

1.578

1.613

2022

2022

1

Programma

32

21

‒ 11

1.578

1.613

   

Begroting DF 4.02.01

        

Toelichting

  • De lagere realisatie is met name veroorzaakt door een technische correctie bij de conversie van Aanleg/Onderhoud naar DBFM. Daarbij is het budget voor Beheer en Onderhoud Waterkwaliteit verlaagd voor betonschade en steenbekleding IJsselmeerzijde. In 2019 is dit gecorrigeerd en is dit budget van Geïntegreerde Contractvormen teruggebracht naar artikel 3 Beheer en Onderhoud Waterkwaliteit (- € 7,6 miljoen). De realisatie was daarnaast lager door een lagere plafondprijs dan begroot (- € 2,7 miljoen). De rest van het verschil (- € 1,2 miljoen) is onder andere het gevolg van het verschuiven van risicoreserveringen naar latere jaren.

Licence