Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 34 Straffen en Beschermen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

2.686.793

2.839.271

33.233

36.073

2.908.577

       
 

Apparaatsuitgaven

176.423

180.911

2.331

4.373

187.615

34.1

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

     
 

Personeel

139.271

143.998

2.402

1.473

147.873

 

waarvan eigen personeel

133.578

138.151

2.413

1.473

142.037

 

waarvan externe inhuur

4.434

4.554

‒ 9

0

4.545

 

waarvan overig personeel

1.259

1.293

‒ 2

0

1.291

 

Materieel

37.152

36.913

‒ 71

2.900

39.742

 

waarvan ICT

14.013

13.409

‒ 27

2.900

16.282

 

waarvan SSO's

14.563

14.928

‒ 28

0

14.900

 

waarvan overig materieel

8.576

8.576

‒ 16

0

8.560

       
 

Programma-uitgaven

2.510.370

2.658.360

30.902

31.700

2.720.962

 

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

34.2

Preventieve maatregelen

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Dienst Justis

3.561

3.505

‒ 47

0

3.458

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     
 

Integriteit en kansspelen

0

700

‒ 3

503

1.200

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Integriteit en kansspelen

0

485

‒ 2

‒ 300

183

 

Overige bijdragen medeoverheden

952

2.766

‒ 12

317

3.071

 

Subsidies

     
 

Integriteit

2.799

1.066

‒ 4

0

1.062

 

Overige subsidies

4.368

4.171

‒ 18

0

4.153

 

Opdrachten

     
 

Kansspelbeleid

386

1.000

‒ 4

‒ 503

493

 

Overige opdrachten

2.586

1.700

‒ 7

0

1.693

       

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.038.183

1.109.698

‒ 25.198

16.232

1.100.732

 

DJI-Forensische zorg

802.571

865.943

1.526

25.000

892.469

 

CJIB

115.409

130.788

5.966

‒ 4.546

132.208

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     
 

Reclassering Nederland

143.727

151.968

‒ 234

392

152.126

 

Leger des Heils

22.705

23.683

‒ 65

0

23.618

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

70.383

73.800

‒ 203

0

73.597

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

1.100

1.128

‒ 3

0

1.125

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Overige bijdragen medeoverheden

2.487

2.487

‒ 7

0

2.480

 

Subsidies

     
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.180

4.292

‒ 12

0

4.280

 

Overige subsidies

2.569

2.162

‒ 191

675

2.646

 

Opdrachten

     
 

Forensische zorg

6.019

0

0

2.000

2.000

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

10.320

3.256

‒ 768

‒ 1.890

598

 

Terugdringen recidive

14.000

12.831

‒ 64

‒ 8.091

4.676

 

Overige opdrachten

8.283

4.433

‒ 698

‒ 1.134

2.601

       

34.4

Slachtofferzorg

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.729

7.058

89

20

7.167

 

Slachtofferhulp Nederland

37.054

38.043

‒ 4.089

0

33.954

 

Subsidies

     
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

1.866

1.919

‒ 8

0

1.911

 

Opdrachten

     
 

Slachtofferzorg

7.723

5.274

4.127

‒ 2.923

6.478

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.528

21.840

0

0

21.840

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

2.636

2.636

0

0

2.636

       

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

DJI - jeugd

143.239

147.094

52.150

8.400

207.644

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.787

1.826

‒ 5

0

1.821

 

Halt

11.699

11.971

‒ 33

379

12.317

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

BES Voogdijraad

1.068

1.097

‒ 3

0

1.094

 

Overige bijdragen medeoverheden

250

1.207

75

220

1.502

 

Subsidies

     
 

Jeugdbescherming

2.084

2.140

‒ 101

0

2.039

 

Overige subsidies

2.246

3.321

‒ 12

‒ 237

3.072

 

Opdrachten

     
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

3.999

1.499

‒ 1.217

‒ 300

‒ 18

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.902

3.902

‒ 7

0

3.895

 

Overige opdrachten

5.972

5.671

‒ 16

‒ 2.514

3.141

       

Ontvangsten

 

97.740

96.119

0

3.500

99.619

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI-gevangeniswezen-regulier € -9 mln. (€ 25,2 bij Miljoenennota en € 16,2 bij Najaarsnota )

  • Om in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een technische kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024.

  • Een technische correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen.

  • Het budget van DJI wordt verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen.

  • In verband met de sluitingen zijn frictiemiddelen DJI voor personeel en huisvesting beschikbaar gesteld. In 2018 is € 8,4 mln. euro van de geoormerkte gelden niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden aan het moederdepartement terug betaald. In 2019 heeft DJI een tegenvaller op de tweede carrière regeling. Derhalve wordt de bijdrage aan DJI in 2019 bij Najaarsnota eveneens met € 8,4 mln. verhoogd.

  • Het restant van het saldo betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

DJI-Forensische zorg € 25 mln.Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten.

Terugdringen recidive € -8,1 mln.Deze post is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln. Zoals een overboeking naar DJI van € - 4,5 mln. voor pilots gericht op het verminderen van recidive in het kader van Visie Gevangeniswezen. Ook wordt € -1,8 mln. overgeboekt naar DJI voor maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de zaak Michael P.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Jeugd € 60,6 mln. (bij miljoenennota € 52,2 en bij Najaarsnota € 8,4)

  • Deze mutatie betreft een bijdrage van € 52,5 mln. voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).

  • Een verrekening tussen het ministerie van OC&W en DJI van € 8,4 mln. vanwege een lagere bezetting op JJI scholen dan verwacht. Dit leidt tot een terugbetaling aan DJI.

Licence