Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeeld

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

272.471

275.210

‒ 1.112

‒ 11.352

262.746

       
 

Programma-uitgaven

272.471

275.210

‒ 1.112

‒ 11.352

262.746

 

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

  

94%

36.2

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Overige bijdragen agentschappen

320

320

0

0

320

 

Bijdrage ZBO/RWT's

     
 

Instituut Fysieke Veiligheid

28.480

28.926

‒ 424

1.100

29.602

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

181.138

183.976

0

0

183.976

 

Overige bijdragen medeoverheden

22.103

21.626

‒ 1.067

‒ 11.665

8.894

 

Subsidies

     
 

Nederlands Rode Kruis

1.257

1.298

‒ 41

0

1.257

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.267

1.267

0

0

1.267

 

Overige subsidies

2.422

2.432

6

1.000

3.438

 

Opdrachten

     
 

Project NL-Alert

5.917

5.917

0

‒ 1.000

4.917

 

Opdrachten NCSC

9.939

8.272

481

‒ 300

8.453

 

Overige opdrachten

6.956

8.239

‒ 43

‒ 1.320

6.876

       

36.3

Onderzoeksraad voor Veiligheid

     
 

Bijdrage ZBO/RWT's

     
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

12.672

12.937

‒ 24

833

13.746

       
 

Ontvangsten

2.000

2.000

0

0

2.000

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdragen medeoverheden € -11,7 mln.

  • Er is door JenV €6,5 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de gemeenten in hun lokale integrale aanpak van radicalisering en Jihadisme conform de Kamerbrief Integrale aanpak terrorisme van 24 november 2017 (Kamerstuk 29 754, nr. 436).

  • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln., o.a. een incidentele bijdrage van € 1,5 mln. aan LIRC (Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum).

Licence