Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 37 Migratie

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedrage x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.063.580

1.257.790

6.091

23.234

1.287.115

       
 

Programma-uitgaven

1.063.580

1.257.790

6.091

23.234

1.287.115

 

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

98%

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

323.759

429.983

‒ 634

‒ 24.300

405.049

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

80.085

81.713

‒ 154

0

81.559

 

Bijdrage ZBO/RWT's

     
 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

496.917

606.636

‒ 75

33.197

639.758

 

Nidos-opvang

111.769

94.017

‒ 197

0

93.820

 

Subsidies

     
 

Vluchtelingenwerk Nederland

9.642

9.903

‒ 19

0

9.884

 

Overige subsidies

1.749

1.690

‒ 3

2.819

4.506

 

Opdrachten

     
 

Keteninformatisering

5.288

5.345

‒ 10

0

5.335

 

Versterking vreemdelingenketen

3.051

2.999

7.243

900

11.142

       

37.3

Terugkeer

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

8.519

8.500

‒ 16

1.616

10.100

 

Subsidies

     
 

REAN-regeling

6.686

5.757

‒ 13

‒ 197

5.547

 

Overige subsidies

2.553

3.060

‒ 5

‒ 726

2.329

 

Opdrachten

     
 

Vreemdelingen vertrek

13.562

8.187

‒ 26

9.925

18.086

       
 

Ontvangsten

96.800

182.299

0

49.254

231.553

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

Stortingen in de asielreserveBij DT&V zijn enkele Europese subsidies afgerekend. Dit leidt tot een meevaller van € 12,1 mln., die wordt gestort in de asielreserve zodat deze in een later jaar kan dienen als dekking van eventueel hogere kosten als gevolg van hogere asielinstroom. In totaal gaat het bij 2e suppletoire begroting 2019 om een storting van € 12,1 mln.

Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2019 (x € 1 mln. )

Stand per 1/1/2019

Verwachte toevoeging in jaar begroting 2019

Verwachte onttrekkingen 2019

Mutatie 2e suppletoire begroting 2019

Verwachte stand per 1/1/2020

102,9

0

102,9

12,1

12,1

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € -24,3Bij de IND doet zich een per saldo meevaller voor van € 24,3 mln. Deze meevaller van 24,3 mln. is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 mln. (een tegenvaller) en een meevaller van 37 mln. als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen IND. Deze wijziging is noodzakelijk omdat de gerealiseerde kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers € 33,2 mln.

  • Het budget bij het onderdeel toegang, toelating en opvang is opgehoogd met € 19, 4 mln. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt.

  • De bezetting bij COA is hoger dan in de begroting verwacht. In de begroting 2019 is uitgegaan van een raming van de gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meest recente verwachting is nu dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij COA in 2019 oploopt naar 24.800. Dit vergt een extra bijdrage aan het COA van € 20,6 mln.

  • Er vindt een overboeking plaats van € 6,9 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven.

Versterking vreemdelingenketen € 7,2 mln.Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en Curaçao toegenomen. Om te kunnen voldoen aan het bijstandsverzoek van beide landen is er geld vrijgemaakt bij miljoenennota. Onderdeel van de bijstand is ondersteuning voor het optimaliseren van de vreemdelingenketens in de beide landen. Deze ondersteuning zal worden verzorgd door verschillende onderdelen van de Nederlandse vreemdelingenketen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn overgeheveld vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van JenV.

37.3 Terugkeer

Vreemdelingen vertrek € 9,9 mln.Bij het onderdeel Terugkeer is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven met € 12,1 mln. Het restant saldo betreft kleine mutaties.

Mutaties Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 49,3 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.

  • De meevaller op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 mln. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan het COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met € 3,1 mln, bovenop de al in de begroting geraamde afroming van € 24 mln.

  • Betreft de afrekening Nidos 2018 voor € 17,4 mln. Bij de Voorjaarsnota werd gerekend op 5 mln. euro. Bij Najaarsnota is € 12,4 mln. afgerekend.

  • Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op de (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten met € 12,1 mln.

  • De afrekening IND 2018 valt € 5 mln. hoger uit dan eerder berekend bij de Voorjaarsnota

  • Het restant betreft een mutatie kleiner dan € 5 mln.

Licence