Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 91 Apparaat Kerndepartement

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

434.493

475.247

6.102

1.797

483.146

       

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

     
 

Personeel

291.066

307.147

7.207

13.850

328.204

 

waarvan eigen personeel

256.159

267.824

5.140

1.844

274.808

 

waarvan externe inhuur

33.064

37.458

2.074

12.479

52.011

 

waarvan overig personeel

1.843

1.865

‒ 7

‒ 473

1.385

 

Materieel

143.427

162.776

‒ 1.105

‒ 12.053

149.618

 

waarvan ICT

18.262

22.199

838

2.309

25.346

 

waarvan SSO's

86.483

105.758

‒ 3.604

‒ 15.054

87.100

 

waarvan overig materieel

38.682

34.819

1.661

692

37.172

       
 

Ontvangsten

21.124

21.446

0

0

21.446

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 7,9 mln. (€ 6,1 + € 1,8)Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een aantal kleine mutaties en één grote mutatie.

  • Personeel externe inhuur € 12,5 mln.: diverse verschuivingen, afzonderlijk kleiner dan € 5 mln., binnen apparaat en programma leiden per saldo tot een verhoging.

  • Materieel SSO’s € -15,1 mln.: de Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust ad € -12 mln. Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking). Daarnaast is € 3,6 mln. verschoven naar het onderdeel externe inhuur.

Licence