Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 92 Nog Onverdeeld

Tabel 10 Bugettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

19.394

32.048

‒ 53.749

192.869

171.168

       

92.1

Nog onverdeeld

     
 

Nog onverdeeld

19.394

32.048

‒ 53.749

192.869

171.168

       
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.

Kolom mutaties Miljoenennota € -53.7 mln.Dit bedrag bestaat voor € 52,5 uit een verschuiving naar artikel 34 in het kader van «frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen» Zie ook artikel 34.

Kolom Overige mutaties 2e suppletoire begroting

  • Extra middelen aanpak ondermijning Het kabinet investeert incidenteel € 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. Conform de afspraak in Kamerbrief d.d. 4 november 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 256).

  • Invulling taakstelling JenV Bij Najaarsnota wordt de restanttaakstelling (ad € 53,1 mln.) voor € 38,1 mln. ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat nog moet worden ingevuld is € 15 mln. Omdat de taakstelling (een verlaging) was geparkeerd op artikel 92 wordt, nu de taakstelling gedeeltelijk is ingevuld, hier een tegenboeking gedaan(positief getal).

  • Extra middelen rechtsbijstandVoor de rechtsbijstand wordt € 45 mln. extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van € 15 mln. in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van Justitie en Veiligheid en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.

Licence