Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 92. Nog onverdeeld

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nog onverdeeld» staat in artikel 2, lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 4.2.1. Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

0

39.407

9.394

– 30.865

– 41.449

– 177.400

– 108.915

               

Uitgaven

0

39.407

9.394

– 30.865

– 41.449

– 177.400

– 108.915

               

Loonbijstelling

             

waarvan apparaat

             

waarvan programma

             

Prijsbijstelling

             

waarvan apparaat

             

waarvan programma

             

Onvoorzien

0

39.407

9.394

– 30.865

– 41.449

– 177.400

– 108.915

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence