Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

 

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

155.508

133.303

168.303

70.719

‒ 71.882

167.140

       

Uitgaven:

286.508

264.303

299.303

48.219

‒ 146.882

200.640

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

   

99%

       

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

280.455

257.880

292.880

48.308

‒ 148.822

192.366

Subsidies

186.889

174.192

193.652

‒ 22.800

‒ 10.720

160.132

Beleidsprogramma Energiebesparing

3.500

3.500

3.500

‒ 3.500

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

4.912

5.075

11.535

2.200

‒ 2.220

11.515

Energiebesparing Koopsector

13.000

2.000

15.000

0

‒ 8.500

6.500

Energiebesparing Huursector

130.477

146.617

146.617

‒ 22.500

0

124.117

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

35.000

17.000

17.000

1.000

0

18.000

Opdrachten

2.600

2.007

2.007

‒ 924

640

1.723

Beleidsprogramma Energiebesparing

1.500

1.500

1.500

‒ 1.500

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

1.100

507

507

576

640

1.723

Bijdragen aan agentschappen

45.717

15.881

18.821

10.459

‒ 972

28.308

Dienst Publiek en Communicatie

60

60

60

802

‒ 100

762

Diverse Agentschappen

750

750

750

‒ 727

0

23

ILT (Handhaving Energielabel)

500

70

70

‒ 55

‒ 15

0

RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)

6.580

14.587

14.587

6.165

3.953

24.705

RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)

37.413

0

2.940

4.261

‒ 4.810

2.391

RVO.nl (Uitvoeringskosten FEH)

414

414

414

13

0

427

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

2.090

‒ 363

1.727

Energietransitie en duurzaamheid

0

0

0

2.090

‒ 363

1.727

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

45.249

65.800

78.400

59.483

‒ 137.407

476

Economische Zaken (H13)

249

0

0

0

0

0

Gemeentefonds (H50)

45.000

45.000

57.600

78.800

‒ 136.400

0

EGO

0

20.800

20.800

‒ 19.367

‒ 957

476

Bouwregelgeving

0

0

0

50

‒ 50

0

       

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

6.053

6.423

6.423

‒ 89

1.940

8.274

Subsidies

1.751

3.444

3.444

147

3.188

6.779

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.751

3.444

3.444

147

3.188

6.779

Opdrachten

3.273

1.450

1.450

0

‒ 25

1.425

Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit

3.273

1.450

1.450

0

‒ 25

1.425

Bijdragen aan agentschappen

51

51

51

2

‒ 53

0

ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)

51

51

51

2

‒ 53

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

650

1.150

1.150

20

‒ 1.100

70

Toelatingsorganisatie

650

1.150

1.150

20

‒ 1.100

70

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

328

328

328

‒ 258

‒ 70

0

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

328

328

328

‒ 258

‒ 70

0

       

Ontvangsten

91

91

91

0

0

91

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Klimaatmiddelen VNG

Gemeenten krijgen extra taken om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Daarom is in het Ontwerp Klimaatakkoord opgenomen dat het Rijk voor de periode 2019 t/m 2021 € 150 mln. ter beschikking stelt aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nadruk hierbij ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES), de transitievisies warmte, de wijkaanpak en het informeren van bewoners.

Regionale Energie Strategieën (gemeentefonds)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat Regionale Energie Strategieën in 2019 vorm moeten krijgen. Het opstellen van een RES vraagt het nodige van de decentrale overheden: expertise verwerven, overleg met stakeholders en organiseren van burgerparticipatie. Voor de RES wordt € 34,6 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds.

Programma Reductie Energieverbruik (PRE)

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan gemeenten voor het Programma reductie Energieverbruik (PRE). Dit programma stimuleert laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Aan het gemeentefonds wordt hiervoor in totaal € 60 mln. beschikbaar gesteld te weten € 12,6 mln. in 2019 en € 47,4 mln. in 2020.

Subsidieregeling PRE

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan (private) partijen voor het PRE. Dit programma draagt daar aan bij door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Er is in totaal € 30 mln. beschikbaar in de periode 2019-2020.

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Voor 2019 ontvangt een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage voor de geselecteerde proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De middelen voor 2020 en 2021 zijn bedoeld voor de voorzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. Er is voor eigenaar-bewoners € 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2016. In 2019 is hiervoor € 13 mln. beschikbaar en in 2020 € 71 mln. De rest van het budget (€ 6 mln.) is beschikbaar voor uitvoeringskosten.

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Het beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitbetalingsprognose van RVO.nl.

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)

Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van EZK (XIII) voor de subsidieregeling «Energie-innovaties in de gebouwde omgeving» van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies

Energietransitie en duurzaamheid

Binnen het PRE komen de middelen 2019 voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) niet tot besteding. € 6,3 mln. wordt teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII). Deze middelen worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII). Daarnaast wordt binnen het artikelonderdeel € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid (circulair bouwen en aardgasvrije wijken). Daarnaast wordt € 2,2 mln. herschikt naar het juiste instrument voor de ondersteuningsstructuur participatiecoalitie.

Energiebesparing Koopsector

Voor de SEEH komt een deel van de beschikbare middelen dit jaar niet tot besteding. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) en worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII).

Bijdragen aan agentschappen

RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)

Met ingang van 2020 start de RVO met de werkzaamheden voor het klimaatakkoord. In verband met de verhoogde jaaropdracht, wordt ook het voorschot verhoogd met € 2 mln. Daarnaast wordt circa € 2 mln. herschikt van bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar bijdragen aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van de RES en de jaaropdracht 2019 voor expertteams woningbouw, flexwonen en wegvallen PAS.

RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)

Dit betreft diverse reallocaties om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden, waaronder € 2,5 mln. voor de kosten die de VNG maakt voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de RES in 2019 vorm moet krijgen. In totaal wordt voor RES circa € 105 mln. aan het gemeentefonds versterkt om decentrale overheden hierbij te ondersteunen. Daarnaast wordt het deel van de Urgenda-middelen voor PRE dat dit jaar niet tot uitbetaling zal komen (€ 12,6 mln.) teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) voor de begrotingsreserve Urgenda. De teruggeboekte Urgenda-middelen worden in 2020 weer beschikbaar gesteld voor BZK (VII). Tot slot is € 15 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor de laadinfrastructuur.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Subsidies

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Dit jaar is de Wet kwaliteitsborging aangenomen en is het bestuursakkoord met de VNG ondertekent. De VNG ontvangt een subsidie van circa € 2,6 mln. voor de kosten die zij maken voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van EZK (XIII) voor de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Groningen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Toelatingsorganisatie

Deze middelen voor de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging worden niet geheel uitgeput en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020.

Licence