Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

4.104.088

4.113.901

32.061

‒ 14.405

4.131.557

      

Uitgaven:

4.104.213

4.114.026

32.061

‒ 14.405

4.131.682

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

3.1 Woningmarkt

4.104.213

4.114.026

32.061

‒ 14.405

4.131.682

Subsidies

23.366

37.066

641

‒ 14.533

23.174

Binnenstedelijke transformatie

10.000

10.000

0

0

10.000

Woningmarkt

3.227

14.527

641

‒ 6.854

8.314

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.239

6.239

0

‒ 1.879

4.360

Huisvestingsvoorziening statushouders

3.900

6.300

0

‒ 5.800

500

Opdrachten

3.366

3.072

32.452

1.326

36.850

NHG risicovoorziening

0

0

29.769

0

29.769

WSW risicovoorziening

0

0

1.933

1.256

3.189

Woningmarkt

3.366

3.072

750

70

3.892

Inkomensoverdrachten

4.063.600

4.058.400

0

0

4.058.400

Huurtoeslag

4.063.600

4.058.400

0

0

4.058.400

Bijdragen aan agentschappen

11.291

10.605

‒ 722

‒ 650

9.233

Dienst van de Huurcommissie

6.908

10.285

‒ 742

‒ 650

8.893

ILT (Autoriteit woningcorporaties)

653

320

20

0

340

RVO (Uitvoeringskosten BEW)

3.011

0

0

0

0

RVO ( Uitvoeringskosten Huisvestingsvoorziening statushouders)

719

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.150

3.443

‒ 404

707

3.746

Woningmarkt

1.150

3.443

‒ 404

707

3.746

Bijdragen aan andere begrotingsstukken

1.440

1.440

94

‒ 1.255

279

Financiën en Nationale Schuld (H9)

1.440

1.440

94

‒ 1.255

279

      

Ontvangsten

521.000

490.277

31.702

1.256

523.235

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Woningmarkt

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FINBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de FINBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2019 een bijdrage worden toegekend in de kosten van de verhuurdersubsidie van maximaal respectievelijk 698.324 USD (€ 0,6 mln.), 216.000 USD (€ 0,2 mln.) en 95.000 USD (€ 0,1 mln.).

Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2018 bedraagt afgerond € 29,8 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

3.1 Woningmarkt

Subsidies

Woningmarkt

Het betreft hier een overboeking naar zowel het gemeente- als provinciefonds van circa € 4,2 mln. voor woondeals en gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen. Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.

Verder komen de middelen voor Wooncooperaties niet meer dit jaar tot besteding. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

De middelen voor Bevorderen eigen woningbezit (BEW) worden dit jaar niet volledig uitgeput.

Huisvestingsvoorziening statushouders

Het budget voor de huisvestingsvoorziening statushouders (TRSHV) wordt dit jaar niet volledig uitgeput.

Opdrachten

WSW risicovoorziening

Bij de sanering van Vestia is destijds tussen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en Vestia afgesproken dat 40% van de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van banken wordt vergoed uit de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties. Voor de bankkosten in het eerste kwartaal van 2019 heeft Vestia hiervoor een bijdrage van afgerond € 1,3 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de risicovoorziening.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (H9)

De Belastingdienst ontvangt een bijdrage voor de portokosten voor het verzenden van de brieven over de inkomensafhankelijke huur. Daarnaast wordt gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van SBR-wonen door het WSW.

Ontvangsten

Stortingen en onttrekkingen aan de risicovoorziening sanerings- en projectsteun woningcorporaties lopen via de uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van BZK (VII). De bijdrage van afgerond € 1,3 mln. voor de bankkosten eerste kwartaal van 2019 van Vestia, wordt onttrokken aan de risicovoorziening.

Licence