Base description which applies to whole site

Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Op artikel 4 is in 2019 circa € 78,7 mln. meer verplicht dan begroot. Het uitgavenbudget is met circa € 5,5 mln. overschreden.

Toelichting

De overuitputting op het verplichtingenbudget kent diverse oorzaken. Zo hebben gemeenten met hun aanvragen het maximaal beschikbare budget voor het Programma Reductie Energiebesparing (PRE) bereikt (€ 87 mln.). Het beschikbare budget staat in de begroting voor het jaar 2020, maar het volledige bedrag is in 2019 verplicht. Daarnaast is de jaaropdracht 2020 aan RVO.nl in 2019 als verplichting vastgelegd. Tevens is in 2019 de jaaropdracht 2020-2021 aan de Unie van Waterschappen voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) vastgelegd. Het vastleggen van deze verplichtingen is reeds aangekondigd in de Kamerbrief inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Kamerstukken II 2019/20 35300 VII, nr. 92).

De overschrijding op het uitgavenbudget van artikel 4 wordt volledig verklaard doordat de uitgaven voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) € 10,2 mln. hoger zijn uitgevallen dan geraamd. RVO.nl heeft meer vaststellingen behandeld dan verwacht. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het uitgavenbudget van 2020. De overschrijding was reeds aangekondigd in de Kamerbrief inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Kamerstukken II 2019/20 35300 VII, nr. 92).

Licence