Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Ruimtelijke ordening en omgevingwet (Tweede suppletoire begoting (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

94.897

105.251

8.509

1.625

115.385

      

Uitgaven:

102.919

112.203

8.509

1.625

122.337

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

  

84%

      

5.1 Ruimtelijke ordening

59.745

59.029

383

‒ 381

59.031

Subsidies

1.895

2.107

568

370

3.045

Basisregistraties

680

680

150

0

830

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.215

1.215

418

‒ 18

1.615

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

212

0

352

564

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

0

0

0

36

36

Opdrachten

9.304

8.648

‒ 1.132

‒ 2.596

4.920

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

1.651

1.481

‒ 300

‒ 281

900

Gebiedsontwikkeling

1.416

1.166

‒ 37

‒ 515

614

Nationale Omgevingsvisie

1.450

1.450

‒ 205

‒ 230

1.015

Programma Ruimtelijk Ontwerp

2.377

2.353

‒ 16

‒ 818

1.519

Ruimtegebruik bodem (diversen)

265

265

0

‒ 188

77

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

1.865

1.653

‒ 584

‒ 435

634

Geo-informatie

0

0

85

76

161

Windenergie op zee

280

280

‒ 75

‒ 205

0

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

36.945

31.955

2.586

3.015

37.556

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

8.900

520

‒ 520

0

0

Geo-informatie

2.278

3.718

‒ 242

0

3.476

Diverse bijdragen

0

1.950

2.355

1.057

5.362

Kadaster (Basisregistraties)

25.767

25.767

993

1.958

28.718

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

4.718

‒ 1.900

‒ 2.818

0

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

0

4.400

‒ 4.400

0

0

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

300

0

‒ 300

0

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

0

18

2.500

‒ 2.518

0

Bijdragen aan medeoverheden

2.550

2.550

100

173

2.823

Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit

2.550

0

51

‒ 51

0

Gemeenten

0

2.550

0

0

2.550

Diverse bijdragen

0

0

12

0

12

Gebiedsontwikkeling

0

0

37

74

111

Nationale Omgevingsvisie

0

0

0

150

150

Bijdragen aan agentschappen

9.051

9.051

161

1.475

10.687

RVB

2.356

2.356

74

1.420

3.850

RWS (Leefomgeving)

6.245

6.245

237

‒ 45

6.437

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

450

450

‒ 150

0

300

RIVM

0

0

0

100

100

      

5.2 Omgevingswet

43.174

53.174

8.126

2.006

63.306

Subsidies

4.000

4.000

0

‒ 1.700

2.300

Eenvoudig Beter

4.000

4.000

0

‒ 1.700

2.300

Opdrachten

20.172

13.520

‒ 9.525

‒ 2.036

1.959

Eenvoudig Beter

1.900

1.900

0

‒ 1.400

500

Aan de Slag

18.272

11.620

‒ 9.525

‒ 636

1.459

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

1

‒ 1

0

0

Aan de Slag

0

1

‒ 1

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

15.140

10.692

1.492

27.324

Kadaster

0

9.115

8.946

2.238

20.299

Geonovum

0

3.030

1.881

284

5.195

ICTU

0

700

200

‒ 370

530

Aan de Slag

0

2.295

‒ 335

‒ 660

1.300

Bijdragen aan agentschappen

8.904

17.114

5.532

5.500

28.146

Aan de Slag

8.104

16.114

5.530

4.500

26.144

RWS (Eenvoudig Beter)

800

800

0

1.000

1.800

RIVM

0

200

2

0

202

Bijdragen aan medeoverheden

10.098

3.399

1.428

‒ 1.250

3.577

Aan de Slag

10.098

3.399

1.428

‒ 1.250

3.577

      

Ontvangsten

3.824

7.574

8.898

992

17.464

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Inzet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Dit betreft een aanvullende bijdrage van circa € 4,7 mln. aan het Geo Informatieprogramma (GIP) 2019 in het kader van de implementatie van de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de realisatie van de volgende diensten en producten: BRO realisatie Landelijke Voorziening tranche 2 en 3, realisatie Doelarchitectuur inclusief BRO-loket, ondiepe modellering tranche 2 (harmonisatie GeoTOP, REGIS, DGM) en ketenmanager.

Informatiepunt

Voor de werkzaamheden van het Informatiepunt is voor 2019 en de eerste helft van 2020 een budget benodigd van € 6,8 mln., te financieren door de Ministeries van BZK (VII) en IenW (XII). BZK heeft zijn aandeel in 2018 aan Rijkswaterstaat (RWS) beschikbaar gesteld. IenW draagt bij door € 3,4 mln. over te boeken naar de begroting van BZK.

Bufferzonegronden

De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden vallen hoger uit dan geraamd. Bij de overdracht vanuit het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is de afspraak gemaakt dat de helft van de ontvangsten terugvloeit naar de begroting van het Ministerie van IenW (XII).

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Desaldering diverse afrekeningen 2018

Dit betreft de desaldering van ontvangsten van de afrekeningen 2018 met de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS. Hiermee worden vertraagde activiteiten uit 2018 in 2019 uitgevoerd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

5.1 Ruimtelijke ordening

Opdrachten

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Dit betreft verschillende mutaties waarbij het budget op het juiste instrument wordt gezet. Het gaat o.a. om een bijdrage aan het College van Rijksadviseurs, een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het bodemkundig informatiesysteem, een bijdrage voor het beheer van het Omgevingsloket Online en een bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Dit betreft een bijdrage van € 0,7 mln. aan het ICTU voor het programma Basisregistratie Ondergrond en een bijdrage van € 0,4 mln. aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.

Kadaster (Basisregistraties)

Het Kadaster ontvangt een voorschot vanwege de jaaropdracht die is opgehoogd in verband met een versnelling van de digitalisering gebouwde omgeving.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Ministerie van LNV (XIV) in het kader van het Bodemkundig informatiesysteem Basisregistratie ondergrond.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het betreft de overheveling van de laatste ontvangsten van de verkoop van de gronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden naar het Ministerie van IenW (XII).

Bijdragen aan agentschappen

RVB

Het betreft hier diverse bijdragen aan het RVB voor o.a. het college van Rijksadviseurs. Het RVB maakt verder voorloperkosten voor ontwikkelprocessen gericht op duurzaamheid.

5.2 Omgevingswet

Subsidies

Eenvoudig beter

De middelen voor de stimuleringssubsidie Omgevingswet komen volgend jaar tot besteding. € 1,7 mln. wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage van € 1 mln. voor de Digi­talisering van de Standaarden. Het budget hiervoor was bij 1e suppletoire begroting 2018 toegekend. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van € 0,4 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).

Aan de Slag

KOOP ontvangt een bijdrage van € 0,6 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Het Kadaster ontvangt een bijdrage van € 2,2 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).

Geonovum

Geonovum ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.

ICTU

Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).

Aan de Slag

Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).

Bijdragen aan agentschappen

Aan de Slag

KOOP ontvangt een bijdrage van € 4,5 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument «bijdrage aan agentschappen» gezet.

RWS (Eenvoudig Beter)

Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage voor de Digitalisering van de Standaarden. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.

Bijdragen aan medeoverheden

Aan de Slag

Dit betreft diverse mutaties, waarbij zowel aan aan Geonovum voor € 0,9 mln. als aan KOOP voor € 0,4 mln een bijdrage wordt gegegeven ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutaties wordt het budget op het juiste instrument gezet.

Licence