Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 6 HOGER BEROEPSONDERWIJS

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

3.258.567

0

3.258.567

225.629

3.484.196

86.964

66.734

49.158

37.672

Waarvan garantieverplichtingen

4.194

Uitgaven

3.277.742

0

3.277.742

113.859

3.391.601

101.344

89.007

69.147

50.228

Waarvan juridisch verplicht

99,99%

99,99%

99,99%

Bekostiging

3.199.939

0

3.199.939

114.373

3.314.312

100.897

87.915

69.931

51.414

Hoofdbekostiging

3.082.719

0

3.082.719

111.627

3.194.346

97.677

82.436

63.075

44.185

Onderwijsdeel hbo

2.981.838

2.981.838

109.722

3.091.560

95.721

80.479

61.117

42.227

Deel ontwerp en ontwikkeling

81.751

81.751

1.919

83.670

1.956

1.957

1.958

1.958

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

19.130

19.130

‒ 14

19.116

0

0

0

0

Prestatiebox

117.220

0

117.220

2.746

119.966

3.220

5.479

6.856

7.229

Studievoorschotmiddelen

117.220

117.220

2.746

119.966

3.220

5.479

6.856

7.229

Subsidies

408

0

408

603

1.011

622

727

692

0

Overig

408

408

603

1.011

622

727

692

0

Bijdrage aan agentschappen

15.987

0

15.987

‒ 2.810

13.177

‒ 2.318

‒ 2.028

‒ 1.887

‒ 1.796

Dienst Uitvoering Onderwijs

15.987

15.987

‒ 2.810

13.177

‒ 2.318

‒ 2.028

‒ 1.887

‒ 1.796

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

61.408

0

61.408

1.693

63.101

2.143

2.393

411

610

NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo

48.513

48.513

450

48.963

1.250

2.000

0

0

NWO: Promotiebeurs voor leraren

9.292

9.292

0

9.292

0

0

0

0

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

3.603

3.603

1.243

4.846

893

393

411

610

Ontvangsten

1.213

0

1.213

1.700

2.913

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 225,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 111,8 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loonbijstelling tranche 2019 en de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2019 voor zowel 2019 als 2020 in het jaar 2019 verplicht worden.

  • Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo € 4,2 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 114,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:

  • Een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 31,7 miljoen uit de referentieraming 2019 (zie paragraaf 2.1).

  • De doorverdeling (€ 75,0 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie paragraaf 2.1).

  • De generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen (€ 10,0 miljoen) voor de bekostiging van bèta/techniek-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (zie paragraaf 2.1).

  • Diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 2,3 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor bijdragen aan agentschappen (DUO) wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Enerzijds betreft het een verlaging (€ 3,8 miljoen) veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen (zie paragraaf 2.1). Anderzijds betreft het een verhoging (€ 0,8 miljoen) voor investeringen onderhoud en vervanging ICT-systemen bij DUO (zie eveneens paragraaf 2.1) en de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2019 (€ 0,2 miljoen).

Ontvangsten

Het budget wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt met name veroorzaakt door inhoudingen op de rijksbijdrage van hogescholen van in voorgaande jaren ten onrechte ontvangen bekostiging.

Licence