Base description which applies to whole site

Artikel 1 Arbeidsmarkt

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

949.905

3.000

952.905

‒ 139.570

813.335

‒ 73.793

‒ 76.480

‒ 63.537

‒ 59.162

Uitgaven:

949.968

1.500

951.468

‒ 139.542

811.926

‒ 73.596

‒ 76.626

‒ 63.616

‒ 59.162

waarvan juridisch verplicht

98,70%

99,90%

Inkomensoverdrachten

925.629

0

925.629

‒ 133.103

792.526

‒ 71.762

‒ 72.895

‒ 63.431

‒ 59.178

Vakantiedagen

0

0

0

6

6

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

503.629

0

503.629

4.177

507.806

‒ 1.762

‒ 2.895

‒ 3.902

‒ 4.600

Minimumjeugdloonvoordeel

130.000

0

130.000

‒ 5.775

124.225

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

292.000

0

292.000

‒ 131.511

160.489

‒ 70.000

‒ 70.000

‒ 59.529

‒ 54.578

Subsidies

3.725

0

3.725

‒ 1.085

2.640

1.200

0

0

0

Opdrachten

11.830

1.500

13.330

‒ 1.037

12.293

446

‒ 31

‒ 185

16

Bekostiging

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

4.792

0

4.792

‒ 4.683

109

‒ 3.700

‒ 3.700

0

0

Ministerie van EZK

3.800

0

3.800

‒ 3.733

67

‒ 3.700

‒ 3.700

0

0

Ministerie van VWS

992

0

992

‒ 950

42

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

3.892

0

3.892

366

4.258

220

0

0

0

Ontvangsten

24.000

0

24.000

‒ 7.000

17.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begoting bedraagt -/- € 139,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 7,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdracht: vakantiedagen

  • 1. Het vaststellen en uitbetalen van de vergoedingen voor compensatie aan werknemers die tijdens ziekte te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd heeft langer geduurd dan beoogd. Hierdoor is voor deze regeling in 2019 € 6.000 gereserveerd.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

  • 1. De raming voor 2019 is met € 4,8 miljoen verhoogd door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2018.

  • 2. In het Regeerakkoord zijn extra middelen aangekondigd voor 20 duizend extra beschutte werkplekken waaronder middelen voor het LIV voor deze doelgroep. De extra middelen zijn gekoppeld aan de besparing als gevolg van loondispensatie in de Participatiewet. Als gevolg van het niet doorgaan van loondispensatie worden de middelen voor de 20 duizend extra beschutte werkplekken teruggeboekt. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,6 miljoen in 2019.

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

  • 1. De raming voor 2019 is neerwaarts bijgesteld (-/- € 5,8 miljoen) door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2018.

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

  • 1. Op basis van de voorlopige realisaties over 2018 is de raming structureel naar beneden bijgesteld (-/- € 131,5 miljoen). Er is in 2018 minder aanspraak gemaakt op het LKV dan vooraf is ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde voorwaarden in de nieuwe systematiek van de loonkostenvoordelen ten opzichte van de systematiek van de premiekortingen. De mutatie is naar verwachting groter in 2018 dan de jaren erna doordat de regeling nieuw is en werkgevers nog bekend moeten raken met de nieuwe systematiek van de loonkostenvoordelen.

Subsidies, opdrachten, bijdrage andere begrotingen en bijdrage agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).

  • 2. Om beter bij het kasritme aan te sluiten zijn er 3 (over de jaren heen) budettair neutrale kasschuiven van 2019 (-/- 2,6 miljoen) naar 2020 (€ 2,3 miljoen) en 2021 (€ 0,3 miljoen).

  • 3. Van het overgebleven opdrachtenbudget in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

  • 4. Er zijn in totaal 17 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 5,4 miljoen). De grootste is de overboeking naar EZK voor de aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) gelden (-/- € 3,7 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Door het toenemende aandeel reactieve inspecties kunnen er jaarlijks minder inspecties worden gedaan en dus kunnen er minder boetes worden opgelegd (-/- € 7,0 miljoen). Boeteontvangsten zijn lastig te ramen. Deze hangen onder andere af van het aantal inspecties en wat er wordt waargenomen bij deze inspecties. Tevens zijn de boeteontvangsten niet taakstellend voor de Inspectie SZW, waardoor niet wordt gestuurd op het behalen van de geraamde boetontvangsten. De Inspectie stuurt uiteraard wel op het innen van de opgelegde boetes.

Licence