Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

719.488

769.279

15.248

64.418

848.945

      

Uitgaven

768.844

775.994

4.991

‒ 20.070

760.915

Waarvan juridisch verplicht (%)

93,7%

99%

   
      

1. Gezondheidsbescherming

128.386

128.670

‒ 105

‒ 171

128.394

        
 

Subsidies

 

23.026

18.713

‒ 1.483

‒ 1.850

15.380

  

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

22.551

18.238

‒ 1.495

‒ 1.850

14.893

  

Overig

475

475

12

0

487

        
 

Opdrachten

 

1.827

2.185

41

‒ 62

2.164

  

Overig

1.827

2.185

41

‒ 62

2.164

        
 

Bijdragen aan agentschappen

103.396

107.751

1.345

1.741

110.837

  

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

86.720

87.420

0

0

87.420

  

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.831

20.220

1.168

1.741

23.129

  

Overig

845

111

177

0

288

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

137

21

‒ 8

0

13

  

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

126

10

3

0

13

  

Overig

11

11

‒ 11

0

0

        

2. Ziektepreventie

522.403

530.439

2.903

‒ 6.798

526.544

        
 

Subsidies

 

262.109

275.212

1.083

‒ 10.502

265.793

  

Ziektepreventie

26.294

41.247

‒ 522

‒ 8.502

32.223

  

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

211.225

216.275

949

0

217.224

  

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

24.590

17.690

656

‒ 2.000

16.346

        
 

Opdrachten

 

10.550

8.262

‒ 3.716

0

4.546

  

(Vaccin)onderzoek

11.027

8.262

‒ 3.716

0

4.546

  

Overig

‒ 477

0

0

0

0

        
 

Bijdragen aan agentschappen

248.726

245.947

5.510

3.704

255.161

  

RIVM: Opdrachtverlening Centra

248.726

245.947

5.510

3.704

255.161

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.018

1.018

26

0

1.044

  

Overig

1.018

1.018

26

0

1.044

        

3. Gezondheidsbevordering

97.961

94.284

1.739

‒ 12.501

83.522

        
 

Subsidies

 

71.142

68.276

3.982

‒ 11.959

60.299

  

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

20.237

22.472

0

‒ 3.412

19.060

  

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.252

23.619

0

‒ 490

23.129

  

Letselpreventie

4.151

4.426

0

0

4.426

  

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.598

4.635

119

‒ 33

4.721

  

Bevordering van seksuele gezondheid

17.812

13.516

2.886

‒ 8.092

8.310

  

Overig

92

‒ 392

977

68

653

        
 

Opdrachten

 

11.585

12.355

‒ 2.634

‒ 485

9.236

  

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.100

0

0

3.100

  

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

6.865

6.805

0

‒ 1.835

4.970

  

Overig

1.620

2.450

‒ 2.634

1.350

1.166

        
 

Bijdragen aan agentschappen

643

59

15

‒ 59

15

  

Overig

643

59

15

‒ 59

15

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

191

95

5

0

100

  

Overig

191

95

5

0

100

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.400

13.499

371

2

13.872

  

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.303

13.303

0

0

13.303

  

Overig

1.097

196

371

2

569

        

4. Ethiek

20.094

22.601

454

‒ 600

22.455

        
 

Subsidies

 

18.209

19.826

418

0

20.244

  

Abortusklinieken

16.092

17.092

376

0

17.468

  

Beleid Medische Ethiek

2.117

2.734

42

0

2.776

        
 

Opdrachten

 

541

1.296

6

‒ 600

702

  

Overig

541

1.296

6

‒ 600

702

        
 

Bijdragen aan agentschappen

1.344

1.479

30

0

1.509

  

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.344

1.479

30

0

1.509

        

Ontvangsten

11.903

11.903

0

8.900

20.803

  

Bestuurlijke boetes

5.400

5.400

0

0

5.400

  

Overig

6.503

6.503

0

8.900

15.403

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Subsidies

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

Er is € 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap door ZonMw. Verder is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 10 apparaatsuitgaven voor communicatieactiviteiten voor het programma Kansrijke start. Tot slot is er € 1,3 miljoen onderuitputting opgetreden doordat het beroep op de subsidieregeling Preventiecoalities lager is dan verwacht bij het opstellen van de regeling.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Voor aanvullende opdrachten van het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,1 miljoen), beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,6 miljoen), beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,3 miljoen) en risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 0,9 miljoen).

Subsidies

Subsidies ziektepreventie

Zoals in de VWS-begroting 2019 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwen-hoekterrein (Pd ALt). Het daarvoor beschikbare budget is daartoe overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Er is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanpak van gezondheidsklachten in Groningen.

Opdrachten

Opdrachten Vaccinonderzoek

Voor de aanpak van de antibioticaresistentie is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg voor Internationaal onderzoek door de Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) en € 0,2 miljoen naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de kosten van een internationale conferentie. Door vertraging in de uitvoering komt het gereserveerde budget van € 0,6 miljoen voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg niet tot besteding. Verder is € 0,7 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de uitvoeringskosten van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019. De overige mutaties bedragen € 2 miljoen en betreffen overhevelingen en vrijval.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

Het budget is met € 5,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling 2019. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 0,5 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid. Tot slot is het budget verhoogd doordat de kosten hoger waren dan voorzien door een hogere opkomst voor de HPV-vaccinatie, een duurder vaccin voor de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en meerkosten voor de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 2,9 miljoen).

Subsidies

Preventie van schadelijke middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

De uitvoering van het experiment legalisering wietteelt is later van start gegaan. Het vergde meer tijd - in de opstartfase van het experiment - voor de commissie om tot een afgewogen keuze te komen voor 10 deelnemende gemeenten. De middelen komen in 2019 niet in geheel tot besteding (1,1 mln.). Daarnaast komen niet alle middelen van het preventieakkoord tot besteding in 2019, op het gebied van tabak, alcohol en voeding gaat het om 1 mln. Daarnaast Ook zijn er in 2019 middelen nog niet in zijn geheel tot besteding gekomen op het vlak van effectieve interventies.

Bevordering van seksuele gezondheid

Door het zorgvuldige proces en afstemming met de belanghebbenden vallen de daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van het zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen, inclusief het stimuleringsplan preventie onderwijs, in 2019 € 5,2 miljoen lager uit.

Ontvangsten

Overig

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 3,5 miljoen), de subsidieregeling NIPT (€ 2,2 miljoen) en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd (Rijksvaccinatieprogramma, de Nationale Hielprik Screening en de PSIE) (€ 3,2 miljoen).

Licence