Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

408.968

331.399

57.795

‒ 19.775

369.419

      

Uitgaven

409.498

341.709

32.451

‒ 19.775

354.385

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,9%

100%

   
      

1. Passend sport- en beweegaanbod

1.772

1.939

46

110

2.095

        
 

Subsidies

 

1.772

1.772

46

110

1.928

  

Sport en bewegen in de buurt

1.041

1.041

27

0

1.068

  

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

731

731

19

110

860

        
 

Opdrachten

 

0

167

0

0

167

  

Sport en bewegen in de buurt

0

167

0

0

167

        

2. Uitblinken in sport

2.850

3.432

309

‒ 75

3.666

        
 

Subsidies

 

2.850

3.432

309

‒ 75

3.666

  

Topsportevenementen

2.850

3.432

309

‒ 75

3.666

        

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

0

146

0

0

146

        
 

Opdrachten

 

0

146

0

0

146

  

Kennis als fundament

0

146

0

0

146

        

4. Sport verenigt Nederland

404.876

336.192

32.096

‒ 19.810

348.478

        
 

Subsidies

169.442

161.443

505

‒ 19.190

142.758

  

Inclusief sporten

3.227

1.917

781

‒ 740

1.958

  

Vaardig in bewegen

5.300

485

47

‒ 300

232

  

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

87.000

87.000

‒ 6.007

‒ 11.000

69.993

  

Positief sportklimaat

7.016

1.286

181

‒ 392

1.075

  

Vitale sportaanbieders

8.971

14.746

2.133

‒ 3.350

13.529

  

Topsportevenementen

9.793

8.211

18

0

8.229

  

Topsportprogramma’s

39.499

39.499

249

260

40.008

  

Kennis en innovatie sportbeleid

8.636

8.299

3.103

‒ 3.668

7.734

        
 

Inkomensoverdrachten

13.406

13.406

‒ 68

‒ 125

13.213

  

Stipendiumregeling

13.406

13.406

‒ 68

‒ 125

13.213

        
 

Opdrachten

213

4.308

687

‒ 545

4.450

  

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

0

3.240

0

‒ 295

2.945

  

Kennis en innovatie sportbeleid

213

213

3

0

216

  

Overig

0

855

684

‒ 250

1.289

        
 

Bijdragen aan ZBO/RWT’s

1.808

1.808

717

50

2.575

  

Dopingautoriteit

1.808

1.808

717

50

2.575

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

152.000

152.000

33.000

0

185.000

  

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

152.000

152.000

33.000

0

185.000

        
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

230

100

50

380

  

Dopingbestrijding

230

230

100

50

380

        
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

67.777

2.997

‒ 2.845

‒ 50

102

  

GF: Inclusief sporten

61.000

200

‒ 193

0

7

  

EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

6.714

54

27

‒ 50

31

  

BZ: Internationaal

63

63

1

0

64

  

Sportakkoord

0

2.680

‒ 2.680

0

0

        

Ontvangsten

740

740

0

0

740

  

Overig

740

740

0

0

740

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Subsidies

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stichting Waarborgfonds Sport om borgstellingen af te geven aan sportverenigingen zodat zij leningen kunnen afsluiten voor het investeren in de energieneutraliteit van sportaccommodaties. Daarnaast zijn er middelen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting. In totaal gaat het om € 17,0 miljoen aan mutaties.

Vitale sportaanbieders

Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook is besloten de gereserveerde middelen voor de compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties vrij te laten vallen. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand van toepassing is. In 2019 is dat nog niet het geval. Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2019 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor incidentele onderbesteding is opgetreden. In totaal betreft het € 2,9 miljoen aan mutaties.

Bijdragen aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties

Er zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’. Tevens zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook heeft binnen het artikel sport en bewegen een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 33,0 miljoen aan mutaties.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Vanwege het sportakkoord heeft er binnen dit onderdeel een verschuiving van middelen plaatsgevonden naar de andere instrumenten van het artikel sport en bewegen. In totaal gaat het om € 2,7 miljoen.

Licence