Base description which applies to whole site

2.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 132,6 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

  • Op het instrument bekostiging is per saldo voor € 143,8 miljoen minder verplicht dan geraamd. De belangrijkste mutatie hier is een verlaging van € 121,0 miljoen van de verplichtingen op de monumentenzorg voor de 'Subsidieregeling instandhouding rijksmonumenten'. De reden hiervan is dat bij Najaarsnota nog niet te overzien was welke impact een eventuele wijziging in registreren van aangegane verplichtingen in de monumentenzorg zou hebben. Daarom werd voorzichtigheidshalve preventief een bedrag aan verplichtingenruimte bijgeboekt.

  • De verplichtingen op de culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen zijn verlaagd met € 32,1 miljoen.

  • De verplichtingen op de culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen zijn verhoogd met € 19,3 miljoen.

  • De verplichtingen op de regeling «Cultuureducatie met Kwaliteit» bij het Fonds Cultuurparticipatie zijn verlaagd met € 10,2 miljoen.

Garantieverplichtingen

Er is per saldo voor € 18,8 miljoen aan garantieverplichtingen verleend.

Uitgaven

Het budget wordt met € 6,6 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,5 miljoen verhoogd.

Licence