Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

589.734

464.259

‒ 61.587

293.980

696.652

Waarvan garantieverplichtingen

0

‒ 125.510

‒ 81.366

196.455

‒ 10.421

Waarvan overig

589.734

589.769

19.779

97.525

707.073

Uitgaven

967.703

967.738

2.074

‒ 2.475

967.337

Waarvan juridisch verplicht

93,0%

97,7%

  

97,9%

        

Bekostiging

832.394

830.842

‒ 1.409

1.368

830.801

 

Culturele basisinfrastructuur

445.012

467.862

‒ 14.774

‒ 3.813

449.275

  

Vierjaarlijkse instellingen

248.365

271.215

‒ 20.651

‒ 3.812

246.752

  

Vierjaarlijkse fondsen

196.647

196.647

5.877

‒ 1

202.523

 

Erfgoedwet

124.182

129.682

4.432

‒ 118

133.996

  

Huisvesting

83.025

83.025

4.183

‒ 118

87.090

  

Beheer en onderhoud collecties

41.157

46.657

249

0

46.906

 

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening

48.004

0

0

5

5

  

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

24.534

0

0

0

0

  

Digitale openbare bibliotheek

12.200

0

0

5

5

  

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

11.270

0

0

0

0

 

Monumentenzorg

173.119

191.221

8.010

6.743

205.974

 

Archieven incl. Regionale Historische Centra

25.286

25.286

647

0

25.933

 

Flankerend beleid huisvesting

6.573

6.573

0

‒ 1.173

5.400

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

10.218

10.218

276

‒ 276

10.218

Subsidies

77.363

73.647

3.371

‒ 3.431

73.587

 

Verbreden inzet cultuur

16.516

14.666

300

‒ 600

14.366

 

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.005

9.005

‒ 257

0

8.748

 

Programma leesbevordering

3.350

3.350

0

0

3.350

 

Creatieve Industrie

7.475

1.952

‒ 125

255

2.082

 

Monumentenzorg

0

3.516

0

0

3.516

 

Erfgoed en ruimte

0

0

0

0

0

 

Erfgoed en fysieke leefomgeving

3.000

3.230

‒ 1.500

‒ 25

1.705

 

Specifiek cultuurbeleid

38.017

37.928

4.953

‒ 3.061

39.820

Opdrachten

14.516

17.916

‒ 161

‒ 197

17.558

 

Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis

2.101

1.874

‒ 45

‒ 67

1.762

 

Monumentenzorg

3.717

8.327

‒ 380

‒ 1.030

6.917

 

Archeologie

4.893

5.767

‒ 500

0

5.267

 

Erfgoed en ruimte

0

0

0

0

0

 

Erfgoed en fysieke leefomgeving

2.500

445

‒ 86

‒ 100

259

 

Overige opdrachten

1.305

1.503

850

1.000

3.353

Bijdrage aan agentschappen

40.646

42.484

273

‒ 261

42.496

 

Nationaal Archief

26.981

27.784

48

‒ 261

27.571

 

Nationaal Archief Programma

13.665

14.700

225

0

14.925

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.784

2.849

0

46

2.895

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.784

2.849

0

46

2.895

Ontvangsten

494

494

1.493

1.900

3.887

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 232,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Verhoging van de garanties met € 115,1 miljoen.

  • Verhoging van de raming van de meerjarige verplichtingen met circa € 20,0 miljoen, grotendeels in verband met het creëren van ruimte voor het beschikken van loon- en prijsbijstelling 2019 voor de resterende periode van de huidige Culturele basisinfrastructuur (2019-2020).

  • Verhoging van de raming voor de verplichtingen monumentenzorg met € 100,0 miljoen om voldoende ruimte te creëren voor het aangaan van meerjarige verplichtingen. Extra verplichtingen aangegaan in 2019 worden in mindering gebracht op de raming van latere jaren. Dit heeft geen gevolgen voor de kasramingen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de vierjaarlijkse instellingen in de Culturele basisinfrastructuur wordt per saldo verlaagd met € 24,5 miljoen. De oorzaak hiervoor is dat de loon- en prijsbijstellingsmiddelen voor de gehele bekostiging op dit onderdeel van het budget zijn bijgeboekt bij Voorjaarsnota en daarna, wat nu zichtbaar wordt, zijn doorverdeeld naar de juiste deelbudgetten binnen de bekostiging.

De budgetten voor de vierjaarlijkse fondsen en voor de monumentenzorg zijn per saldo verhoogd met respectievelijk € 5,9 miljoen en € 14,8 miljoen, wat grotendeels wordt veroorzaakt door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Licence