Base description which applies to whole site

ART. NR. 14 CULTUUR

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerp-begroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

589.734

0

589.734

‒ 125.475

464.259

48.062

49.071

53.190

53.077

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 125.510

‒ 125.510

Uitgaven

967.703

0

967.703

35

967.738

48.062

49.071

53.190

53.077

Waarvan juridisch verplicht

93,0%

93,0%

97,7%

Bekostiging

832.394

0

832.394

‒ 1.552

830.842

25.132

47.709

50.881

50.771

Culturele basisinfrastructuur

445.012

0

445.012

22.850

467.862

27.869

49.621

49.858

49.748

Vierjaarlijkse instellingen

248.365

248.365

22.850

271.215

22.319

49.621

49.858

49.748

Vierjaarlijkse fondsen

196.647

196.647

0

196.647

5.550

0

0

0

Erfgoedwet

124.182

0

124.182

5.500

129.682

0

0

0

0

Huisvesting

83.025

83.025

0

83.025

0

0

0

0

Beheer en onderhoud collecties

41.157

41.157

5.500

46.657

0

0

0

0

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening

48.004

0

48.004

‒ 48.004

0

0

0

0

0

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

24.534

24.534

‒ 24.534

0

‒ 942

‒ 942

‒ 942

‒ 942

Digitale openbare bibliotheek

12.200

12.200

‒ 12.200

0

435

435

435

435

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

11.270

11.270

‒ 11.270

0

507

507

507

507

Monumentenzorg

173.119

173.119

18.102

191.221

‒ 3.038

‒ 2.635

300

300

Archieven incl. Regionale Historische Centra

25.286

25.286

0

25.286

0

0

0

0

Flankerend beleid huisvesting

6.573

6.573

0

6.573

0

0

0

0

Cultuureducatie met Kwaliteit

10.218

10.218

0

10.218

301

723

723

723

Subsidies

77.363

0

77.363

‒ 3.716

73.647

21.757

316

895

895

Verbreden inzet cultuur

16.516

16.516

‒ 1.850

14.666

‒ 750

0

0

0

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.005

9.005

0

9.005

0

0

0

0

Programma leesbevordering

3.350

3.350

0

3.350

0

0

0

0

Creatieve Industrie

7.475

7.475

‒ 5.523

1.952

0

0

0

0

Monumentenzorg

0

0

3.516

3.516

138

135

0

0

Erfgoed en ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

3.000

3.000

230

3.230

0

Specifiek cultuurbeleid

38.017

38.017

‒ 89

37.928

22.369

181

895

895

Opdrachten

14.516

0

14.516

3.400

17.916

‒ 376

‒ 69

299

292

Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis

2.101

2.101

‒ 227

1.874

0

0

0

0

Monumentenzorg

3.717

3.717

4.610

8.327

‒ 300

0

0

0

Archeologie

4.893

4.893

874

5.767

‒ 388

‒ 388

0

0

Erfgoed en ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

2.500

2.500

‒ 2.055

445

0

0

0

0

Overige opdrachten

1.305

1.305

198

1.503

312

319

299

292

Bijdrage aan agentschappen

40.646

0

40.646

1.838

42.484

1.484

1.050

1.050

1.054

Nationaal Archief

26.981

26.981

803

27.784

476

782

782

786

Nationaal Archief Programma

13.665

13.665

1.035

14.700

1.008

268

268

268

Bijdrage aan (inter)organisaties

2.784

0

2.784

65

2.849

65

65

65

65

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.784

2.784

65

2.849

65

65

65

65

Ontvangsten

494

0

494

0

494

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 125,5 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt vooral veroorzaakt door een verlaging van de garantieverplichtingen. De belangrijkste oorzaak zijn de garanties in het kader van de indemniteitsregeling; er zijn voor € 129 miljoen meer garanties vervallen dan verleend in het eerste kwartaal van 2019.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de culturele basisinfrastructuur groeit vanaf 2019 met ongeveer € 23 miljoen, als gevolg van de toevoeging van middelen voor loon- en prijsbijstelling. Vanaf 2021 stijgt de groei per saldo naar bijna € 50 miljoen. Dat komt vooral doordat vanaf 2021, als de volgende vierjaarlijkse periode van de culturele basisinfrastructuur start, middelen uit het Regeerakkoord aan dit budget worden toegevoegd (jaarlijks circa € 28 miljoen).

Het budget voor de Erfgoedwet wordt met € 5,5 miljoen verhoogd voor een uitgave via de Erfgoedwet aan Het Nieuwe Instituut, die eerder was geraamd op het instrument subsidies en nu wordt overgeboekt.

Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening wordt op dit begrotingsartikel met € 48 miljoen verlaagd. De middelen zijn bestemd voor de Koninklijke Bibliotheek (KB) en worden overgeboekt naar begrotingsartikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid), omdat de KB via dat begrotingsartikel wordt gesubsidieerd.

Het budget voor monumentenzorg wordt per saldo met ruim € 18 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit de toevoeging van Regeerakkoordmiddelen voor grote monumenten (€ 35,6 miljoen) en diverse overboekingen aan het Gemeentefonds (voor de ontwikkeling van kerkenvisies), aan het Provinciefonds (voor monumenten in het aardbevingsgebied en voor Schokland) en aan het opdrachten- en subsidiebudget van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Subsidies

Het budget voor creatieve industrie wordt verlaagd met € 5,5 miljoen als gevolg van een overboeking naar het financiële instrument bekostiging (zie ook toelichting bij bekostiging).

Licence