Base description which applies to whole site

Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

A Algemene doelstelling

Nederland kan op verzoek van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning bieden bij de sociale en economische ontwikkeling en het verbeteren van de situatie omtrent de overheidsfinanciën.

Nederland bevordert gezamenlijk met de openbare lichamen de sociale en economische ontwikkeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

B Rol en verantwoordelijkheid

Ten aanzien van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de beleidvorming en -uitvoering in de landen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op basis van (individuele) verzoeken van de landen beleidsmatige assistentie bieden om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van het delen van kennis en het leveren van expertise.

Ten aanzien van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken onderdeel uit van het staatsbestel van Nederland. In de Grondwet is bepaald dat voor deze eilanden regels kunnen worden gesteld en andere specifieke maatregelen kunnen worden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang, geografische omstandigheden, het klimaat en andere factoren waardoor deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de Rijkscoördinatie van beleid met betrekking tot Caribisch Nederland. Vanuit zijn coördinerende rol beheert het Ministerie van BZK het BES-fonds en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Daarnaast stemt BZK het rijksbeleid af in de ambtelijke stuurgroep Caribisch Nederland en via een periodiek bewindspersonenoverleg Caribisch Nederland, om integrale besluitvorming ten aanzien van de openbare lichamen te bevorderen.

De Minister van BZK ondersteunt vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties de openbare lichamen door middel van het delen van kennis en het leveren van expertise ter verbetering van het openbaar bestuur en economisch perspectief.

C Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

21.694

11.725

11.198

15.655

14.425

14.309

14.309

                 
 

Uitgaven:

21.359

11.725

11.198

15.655

14.425

14.309

14.309

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

55%

       
                 

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

7.566

3.937

4.966

8.039

6.809

6.809

6.809

 

Opdrachten

748

780

1.258

1.663

1.664

1.664

1.664

 

Opdrachten landen

748

780

1.258

1.663

1.664

1.664

1.664

 

Inkomensoverdrachten

2.239

2.700

2.340

5.009

5.009

5.009

5.009

 

Toeslagen op pensioenen NA

2.239

2.700

2.340

5.009

5.009

5.009

5.009

 

Bijdragen aan medeoverheden

4.416

321

1.232

1.231

0

0

0

 

Bijdrage landen

4.416

321

1.232

1.231

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

163

136

136

136

136

136

136

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

163

136

136

136

136

136

136

                 

4.2

Caribisch Nederland

13.793

7.788

6.232

7.616

7.616

7.500

7.500

 

Subsidies

707

522

0

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

467

522

0

0

0

0

0

 

Kinderrechten

240

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.014

1.063

3.630

5.113

5.113

5.113

5.113

 

Kinderrechten

89

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

925

1.063

100

100

100

100

100

 

Opdrachten Caribisch Nederland

0

0

3.530

5.013

5.013

5.013

5.013

 

Inkomensoverdrachten

1.385

4.073

1.382

1.283

1.283

1.283

1.283

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.385

4.073

1.382

1.283

1.283

1.283

1.283

 

Bijdragen aan medeoverheden

10.045

1.920

1.220

1.220

1.220

1.104

1.104

 

Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven

8.866

1.220

1.220

1.220

1.220

1.104

1.104

 

Kinderrechten

593

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

586

700

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

392

210

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

392

210

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

250

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

250

0

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

14.575

6.412

0

0

0

0

0

D2 Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 55% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Opdrachten

De opdrachten zijn (nog) niet juridisch verplicht. Afspraken met leveranciers later in het jaar kunnen doorlopen in 2019.

Inkomensoverdrachten

De inkomensoverdrachten zijn voor 100% juridisch verplicht. De uitgaven voor inkomensoverdracht liggen vast in de Vaste verrekenkoersregeling pensioenen (1990).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De bijdragen aan (inter)nationale organisaties zijn niet juridisch verplicht.

Bijdragen aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden zijn voor 100% juridisch verplicht. Conform het Tijdelijke besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES zijn deze middelen als specifieke uitkering opgenomen in de meerjarenprogramma’s van de openbare lichamen.

E Toelichting op de instrumenten

4.1. Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Opdrachten

Opdrachten landen

Op verzoek van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kan Nederland projecten ondersteunen die de sociale en economische ontwikkeling bevorderen en de overheidsfinanciën verbeteren.

Inkomensoverdracht

Toeslagen op pensioenen Nederlandse Antillen (NA)

Conform de regeling vaste verrekenkoers pensioeninkomen voormalig Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse pensioengerechtigden worden nadelige koersverschillen als gevolg van wisselkoersfluctuatie tussen de Antilliaanse gulden (NAf) en Arubaanse florin (Afl) enerzijds en de euro anderzijds gecompenseerd uit begroting van Koninkrijksrelaties.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Op verzoek van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kan Nederland projecten ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische ontwikkeling en de overheidsfinanciën. Onder dit instrument worden de projecten verantwoord die in opdracht van Nederland worden uitgevoerd.

Bijdragen aan medeoverheden

FDA

De laatste restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zijn teruggevloeid naar de KR begroting. Een deel van de middelen wordt in 2019 ingezet voor kinderbescherming, het overige deel wordt aangewend ter versterking van de rechtshandhaving op Aruba.

4.2. Caribisch Nederland

Opdrachten

Opdrachten Caribisch Nederland

De Minister van BZK richt zich met een programma bestuurlijke ontwikkeling op het verhogen van de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, met name Caribisch Nederland. Een goed functionerend, transparant bestuur is een basisvoorwaarde om tot effect op specifieke en prioritaire thema’s te komen. De Minister zet zich in om samen met de openbare lichamen de bestuurlijke kaders te versterken. Daarnaast wordt gericht de uitvoeringskracht bevorderd, rekening houdend met lokale omstandigheden en specifieke bestuurlijke context per eiland. Er wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal, bijvoorbeeld door het toerusten en trainen van de ambtelijke apparaten. Ook wordt er door middel van de eerder benoemde versterkte coördinerende rol van het Ministerie van BZK gewerkt aan het integraal werken vanuit de departementen. Met name ten aanzien van Caribisch Nederland zal dit tot verbeteringen moeten leiden in de uitvoering van beleid.

Afhankelijk van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur in Caribisch Nederland, kunnen vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties gerichte opdrachten aan organisaties betaald worden die als doel hebben goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën te bevorderen.

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

Uit deze middelen worden de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers gefinancierd. Het betreft de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen.2

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Afhankelijk van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur in Caribisch Nederland, kunnen vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties uitkeringen betaald worden ten behoeve van sociaaleconomische initiatieven.

2

Zie artikel 4, derde lid van het convenant:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-14723.html

Licence