Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

11.198

16.953

3.363

10.263

30.579

      

Uitgaven

11.198

16.953

3.363

10.263

30.579

Waarvan juridisch verplicht

 

56,0%

  

98,1%

      

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

4.966

6.859

2.891

‒ 1.868

7.882

Subsidies

0

0

255

0

255

Diverse subsidies

0

0

255

0

255

Opdrachten

1.258

1.145

55

‒ 1.068

132

Opdrachten landen

1.258

1.145

55

‒ 1.068

132

Inkomensoverdrachten

2.340

2.340

1.200

0

3.540

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

2.340

1.200

0

3.540

Bijdragen aan medeoverheden

1.232

2.438

1.381

0

3.819

Bijdragen landen

1.232

2.438

1.381

0

3.819

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

936

0

‒ 800

136

Diverse bijdragen1

136

136

0

0

136

Samenwerkingsprogramma`s

0

800

0

‒ 800

0

      

4.2 Caribisch Nederland

6.232

10.094

472

12.131

22.697

Subsidies

0

300

30

2.432

2.762

Subsidies Caribisch Nederland

0

300

30

2.432

2.762

Opdrachten

3.630

1.239

0

0

1.239

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

100

770

0

116

886

Opdrachten Caribisch Nederland

3.530

469

0

‒ 116

353

Inkomensoverdrachten

1.382

2.393

617

33

3.043

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

1.382

2.393

617

33

3.043

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

6.162

‒ 175

9.666

15.653

Bijzondere uitk. sociaaleconomische initiatieven

1.220

4.587

‒ 175

3.326

7.738

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

0

1.575

0

6.340

7.915

      

Ontvangsten

0

306

0

0

306

1

De naam van deze regeling was in de Ontwerpbegroting 2019 "Bijdrage aan (inter)nationale organisaties".

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

Dit betreft in 2019 de betaling aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Het gaat om een vordering van het APC in verband met koersverschillen voor pensioengerechtigden welk ten onrechte zijn verrekend met de definitieve afrekening van de Boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA).

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen landen

Mede gelet op de situatie in Venezuela bood Nederland in 2019 in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao op diverse terreinen ondersteuning. Hiervoor besloot de Ministerraad om bij Voorjaarsnota 2019 een bedrag van € 23,8 mln. te reserveren, waarvan in totaal € 3,9 mln. via de begroting van Koninkrijksrelaties in 2019 en 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

Hier vindt een herschikking plaats van de middelen voor de bestuursontwikkeling van de openbare lichamen.

Opdrachten landen

De middelen worden beschikbaar gesteld voor het Openbaar Lichaam Sint Eustiatius en voor de afronding van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op Bonaire.

4.2 Caribische Nederland

Subsidies

Subsidies Caribisch Nederland

Voor de afronding van de RWZI op Bonaire worden, mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze uitgaven bedoeld voor diverse subsidies.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Deze middelen zijn bedoeld voor de verdere uitvoering van het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland (CN) en voor diverse sociaaleconomische initiatieven in CN. De middelen (circa € 2,3 mln.) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit de boedelscheiding na 10-10-2010 worden volgens afspraak aangewend voor sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland.

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt, in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022, vanuit de begroting van BZK (VII) € 2,0 mln. ter beschikking ten behoeve van het versterken van de uitvoerings- en bestuurskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire, en versterking van het financieel beheer.

Daarnaast stelt het Ministerie van BZK uit de begroting van BZK (VII) € 0,6 mln. ter beschikking voor het moderniseren van het ICT-systeem en het digitaliseren en beveiliging van archieven op Saba.

Met het oog op de speerpunten uit de kabinetsreactie op de Tijdelijke wet taakverwaarlozing en de aanstaande verkiezingen op Sint Eustatius wordt tot slot in totaal € 3,7 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van het Ministerie van BZK van € 1,9 mln. uit de begroting van BZK (VII) en uit een bedrag van € 1,8 mln. uit de eigen begroting van Koninkrijksrelaties.

Deze middelen worden op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere uitkering verstrekt, waarbij bovenstaande bedragen als maximum gelden.

Licence