Base description which applies to whole site

Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

A Algemene doelstelling

Het coördineren van de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius, en van de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint Maarten, naar aanleiding van de schade veroorzaakt door de orkanen Irma en Maria.

B Rol en verantwoordelijkheid

In september 2017 hebben de orkanen Irma en Maria een spoor van verwoesting getrokken over het Caribisch gebied. Binnen het Koninkrijk zijn de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius en het land Sint Maarten getroffen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) regisseert de Rijksbrede aanpak van de wederopbouwfase op de eilanden Saba en Sint Eustatius en levert onder andere via de Wereldbank financiële middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten. Daarnaast ondersteunt het Ministerie van BZK de openbare lichamen financieel voor de wederopbouw. Zo helpt het ministerie bij het herstel en orkaanbestendig maken van de woningen op Sint Eustatius en Saba. Ook zijn op Sint Eustatius werkzaamheden gestart om de eroderende klif waar Fort Oranje op staat te herstellen.

De wederopbouw wordt gecoördineerd door de Minister van BZK, maar naast het Ministerie van BZK zijn ook de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betrokken bij de wederopbouw voor onder andere het herstel van schoolgebouwen en infrastructuur. De middelen voor deze projecten staan op de begrotingen van de ministeries van BZK, OCW, EZK en IenW.

De Minister van BZK financiert een deel van de kosten van wederopbouw van Sint Maarten. Middels het wederopbouwfonds draagt de Minister tot 2021 bij. Deze bijdrage is verbonden aan de politieke voorwaarden waarmee Sint Maarten akkoord is gegaan, namelijk het instellen van een integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht. Nederland zal gedurende de wederopbouw strikt toezien op de naleving van de voorwaarden.

Het hoofdspoor voor de wederopbouw van Sint Maarten loopt via de Wereldbank waar een trustfund is opgericht. Dit trustfund wordt beheerd door een stuurgroep waarin Nederland samen met Sint Maarten zitting heeft. Prioriteiten voor Nederland zijn economische ontwikkeling en bereikbaarheid, de afvalproblematiek en goed bestuur. Daarnaast zal Nederland buiten het trustfund ook directe steun leveren voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten op het gebied van rechtshandhaving. In eerder stadium heeft Nederland direct bijgedragen aan noodhulp voor Sint Maarten en aan enige projecten in de overgangsfase in afwachting van het operationeel worden van het trustfund.

C Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 8 Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

28.103

227.157

6.037

0

0

0

0

                 
 

Uitgaven:

21.491

227.157

6.037

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

       
                 

8.1

Wederopbouw

0

208.091

6.037

0

0

0

0

 

Subsidies

0

38.090

0

0

0

0

0

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

38.090

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

854

0

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

854

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

22.478

6.037

0

0

0

0

 

KPSM

0

4.000

5.282

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

3.067

0

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

10.640

0

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Saba

0

3.861

0

0

0

0

0

 

Grenstoezicht Sint Maarten

0

910

755

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

118.984

0

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

6.984

0

0

0

0

0

 

Wereldbank

0

112.000

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

12.685

0

0

0

0

0

 

Ministerie van JenV

0

12.685

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

15.000

0

0

0

0

0

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

15.000

0

0

0

0

0

                 

8.2

Noodhulp

21.491

19.066

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

6.861

369

0

0

0

0

0

 

Noodhulp

6.861

369

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

1.716

0

0

0

0

0

 

Noodhulp op Sint Maarten

0

1.716

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen apparaat

0

145

0

0

0

0

0

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

145

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

14.630

16.836

0

0

0

0

0

 

Ministerie van I&W

6.350

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van Defensie

0

16.836

0

0

0

0

0

 

Ministerie van VWS

1.682

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van JenV

5.444

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van OCW

836

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van BZ

318

0

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

D2 Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 100% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Bijdragen aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden is voor 100% juridisch verplicht. Hier zijn afspraken over gemaakt met het land Sint Maarten

E Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

8.1 Wederopbouw

Subsidies

Liquiditeitssteun Sint Maarten

De overheid van Sint Maarten kampt sinds de orkanen Irma en Maria met een liquiditeitsprobleem. Hiervoor is in 2017 en 2018 door Nederland liquiditeitssteun verstrekt vanuit de middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat het liquiditeitsprobleem op zijn minst tot en met 2021 zal aanhouden. Eventuele nieuwe verzoeken vanuit Sint Maarten voor liquiditeitssteun door Nederland zullen gedurende het uitvoeringsjaar worden bezien.

Bijdragen aan medeoverheden

KPSM

Versterking van het grenstoezicht is een voorwaarde die Nederland heeft gesteld voor het beschikbaar stellen van wederopbouwgelden en geldt in principe voor een periode van twee jaar. De versterking van het grenstoezicht vindt plaats door onder andere versterking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). Er wordt geïnvesteerd in opleiding, kennisoverdracht en er wordt gebruik gemaakt van het lokale arbeidspotentieel (werving nieuw personeel). Daarnaast wordt uitrusting aangeschaft nodig voor het effectief en efficiënt uitvoeren van grenstoezicht (uitrusting was beschadigd door orkaan).

Grenstoezicht Sint Maarten

Naast de versterking van KPSM wordt er ook bijgedragen aan de versterking van de douane op Sint Maarten. Met deze bijdrage wordt geïnvesteerd in opleidingen voor het personeel.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Wereldbank

Het hoofdspoor van de wederopbouw van Sint Maarten verloopt via een trustfund bij de Wereldbank. Van de in totaal gereserveerde € 550 mln. voor wederopbouw zal maximaal € 470 mln., in tranches, vóór 2021 in dit trustfund worden gestort. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook in 2019 tranches in het trustfund worden gestort. Deze middelen staan nu nog op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën en zullen gedurende het uitvoeringsjaar worden toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Na overboekingen voor de early recovery, programmaorganisatie, 1e tranche Wereldbank, directe steun en liquiditeitssteun van de aanvullende post naar de begroting van Koninkrijksrelaties, staat er nog € 340,91 mln. op de aanvullende post gereserveerd ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten. Deze middelen komen beschikbaar voor de begroting van Koninkrijksrelaties na het overleggen van doelmatige bestedingsplannen aan het Ministerie van Financiën.

Licence