Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.896

0

2.896

0

2.896

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.896

0

2.896

0

2.896

0

0

0

0

7.1 Apparaat Kabinet Gouverneur Curaçao

2.896

0

2.896

0

2.896

0

0

0

0

          

Ontvangsten

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence