Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.105

0

2.105

19

2.124

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.105

0

2.105

19

2.124

0

0

0

0

8.1 Apparaat Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.105

0

2.105

19

2.124

0

0

0

0

          

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Toelichting

Er heeft enkel een minimale mutatie plaatsgevonden op het uitgavenbudget.

Licence