Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 9 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB(2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

23.722

0

23.722

571

24.293

571

571

571

253

          

Uitgaven

23.722

0

23.722

571

24.293

571

571

571

253

          

6.1 Apparaat

23.722

0

23.722

571

24.293

571

571

571

253

Personele uitgaven

12.148

0

12.148

1.007

13.155

571

571

571

253

waarvan eigen personeel

11.976

0

11.976

1.007

12.983

571

571

571

253

waarvan inhuur externen

172

0

172

0

172

0

0

0

0

Materiële uitgaven

11.574

0

11.574

‒ 436

11.138

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

11.574

0

11.574

‒ 436

11.138

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

6.1. Apparaat

Personele uitgaven

In 2015 zijn de bijdragen voor de generieke kosten voor de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), op basis van de afname van 2015, structureel overgeheveld van de verschillende departementen naar de begroting van Koninkrijksrelaties. Significante groei of krimp in de afname (fte en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen. Dit betreft de verrekening van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Materiële uitgaven

Herschikkingen van Materiële uitgaven naar Personele uitgaven om de uitgaven van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence