Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

308.390

0

308.390

28.805

337.195

19.292

14.579

13.528

13.509

Uitgaven

312.445

0

312.445

37.025

349.470

25.227

18.261

13.528

13.509

98.01 Personele uitgaven

226.294

0

226.294

33.314

259.608

22.406

15.391

12.512

12.485

- waarvan eigen personeel

207.373

0

207.373

20.926

228.299

14.264

11.495

10.944

10920

- waarvan externe inhuur

12.164

0

12.164

12.197

24.361

7.956

3.727

1.398

1395

- waarvan overige personele uitgaven

6.757

0

6.757

191

6.948

186

169

170

170

98.02 Materiele uitgaven

86.151

0

86.151

3.711

89.862

2.821

2.870

1.016

1.024

- waarvan ICT

18.383

0

18.383

6.059

24.442

2.373

2.302

376

376

- waarvan bijdrage aan SSO's

40.896

0

40.896

4.361

45.257

1.843

1.977

1.977

1977

- waarvan overige materiële uitgaven

26.872

0

26.872

‒ 6.709

20.163

‒ 1.395

‒ 1.409

‒ 1.337

‒ 1329

Ontvangsten

5.430

0

5.430

7.790

13.220

2.462

2.348

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van eerdere verplichtingenschuiven van 2020 naar 2019 ten behoeve van het aangaan van detacherings- en inhuurcontracten (€ 2,6 miljoen) en een meerjarige verplichting van het contract voor het beheer van SAP (€ 3,5 miljoen) en de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen (€ 2,8 miljoen).

98.01 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel betreft overwegend:

 • De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 6,9 miljoen)

 • De herverdeling binnen dit artikel van de met OB2020 generaal toegekende middelen ter compensatie voor de invoering van het Individueel Keuze Budget in 2020 (€ 6,2 miljoen). Deze waren aanvankelijk op een centraal budget bij Overige materiële budget geboekt.;

 • Een verdere afbouw van externe inhuur naar Eigen personeel (€ 1,3 miljoen);

 • De structurele verrekening van de overboeking van de bedrijfsvoeringstaken van ILT naar de Bestuurskern (€ 2,3 miljoen);

 • Diverse bijdragen waaronder een bijdrage van BUZA voor SAP (€ 0,5 miljoen), een bijdrage van RWS en BZK voor het beheer van OLO (€ 0,4 miljoen) en bijdragen voor aanvullend contractonderzoek door het PBL (€ 0,6 miljoen) en Standaard Platform (€ 0,1 miljoen), waar deels ontvangsten tegenover staan;

 • Er zijn binnen HXII gelden vrijgemaakt voor de instelling van de WOB-unit bij HBJZ (€ 0,4 miljoen);

 • Vanuit het IF zijn bedragen overgeboekt i.h.k.v. ERTMS (€ 0,3 miljoen), de inzet voor de Projecten Pool t.b.v. Wegen en Verkeersveiligheid (€ 0,4 miljoen) en voor de Digitale Transport Strategie (€ 0,4 miljoen) en dienstverlening Deltacommissaris (€ 0,1 miljoen);

 • Toegekende Eindejaarsmarge € 0,4 miljoen;

 • Diverse kleine herschikkingen (€ 0,6 miljoen).

De hogere inhuur is met name het gevolg van:

 • De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,4 miljoen)

 • Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het IF en DF voor inhuur op programma’s Duurzame Mobiliteit, Mobiliteit en Gebieden en Innovatie en Mobiliteit (€ 4,2 miljoen), de voorbereidingen van de Vrachtwagenheffing (€ 2,4 miljoen) en de activiteiten voor de Global Commission on Adaptation (GCA) (€ 1,4 miljoen);

 • Bijdragen vanuit de programmabudgetten ingezet voor de inhuur voor o.a. de PFAS TASK Force, het Versnellingshuis Circulaire Economie, de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie, het Plan MER, en de monitoring en evaluatie van de gedragsmaatregelen naar duurzame mobiliteit waaronder de campagnes «Band op Spanning» en «Het Nieuwe Rijden» en activiteiten i.h.k.v. het programma Vervolgprojecten Planning Metrix (VPM) (Klimaatakkoord) (samen € 1,7 miljoen);

 • Inhuur voor dienstverlening m.b.t. het Standaard Platform (€ 1,0 miljoen), waar ontvangsten tegenover staan;

 • Toegekende Eindejaarsmarge € 1,1 miljoen.

Overige personele uitgaven:

 • Dit betreft de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 6,9 miljoen)

98.02 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk:

 • De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,3 miljoen)

 • (Interne) ICT-dienstverlening waar ontvangsten tegenover staan (€ 5,2 miljoen) voornamelijk m.b.t. de beheerkosten SAP door RWS en BUZA (€ 4,6 miljoen);

 • Een herschikking van de kosten van HPRM hosting van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (-€ 0.8 miljoen);

 • Meerkosten transitie PBL naar SSC Campus (€ 0,5 miljoen).;

 • Toegekende Eindejaarsmarge € 0,9 miljoen.

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn overwegend het gevolg van:

 • De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,7 miljoen)

 • De structurele overheveling van huisvestingskosten ANVS van Materieel (€ 1,5 miljoen);

 • Extra bijdragen t.b.v. het Standaard Platform waar ontvangsten tegenover staan (€ 0,7 miljoen);

 • Een herschikking van de kosten van HPRM hosting van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (€ 0.8 miljoen);

 • Interne dienstverlening o.a. t.b.v. de Deltacommissaris (€ 0,4 miljoen);

 • Toegekende Eindejaarsmarge € 0,2 miljoen.

Lagere uitgaven Materieel overwegend als gevolg van:

 • De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,4 miljoen)

 • De herverdeling van de met OB2020 generaal toegekende middelen ter compensatie voor de invoering van het Individueel Keuze Budget in 2020 (-€ 6,2 miljoen). Deze zijn aanvankelijk op een centraal budget bij Overige materiële budget geboekt;

 • De structurele overheveling van huisvestingskosten ANVS van Materieel (- € 1,5 miljoen);

 • Bijdrage RWS in kosten Open Overheid (€ 0,9 miljoen);

 • Diverse kleine herschikkingen (-€ 0,6 miljoen);

 • Toegekende Eindejaarsmarge € 0,2 miljoen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder andere het gevolg van:

 • Diverse bijdragen waaronder een bijdrage van BUZA voor SAP (€ 0,5 miljoen), een bijdrage van RWS en BZK voor het beheer van OLO (€ 0,4 miljoen);

 • Bijdragen t.b.v. het Standaard Platform (€ 1,7 miljoen);

 • (Interne) ICT-dienstverlening waar ontvangsten tegenover staan (€ 5,2 miljoen) voornamelijk m.b.t. de beheerkosten SAP.

Licence