Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 18 Apparaatsuitgaven kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

308.390

337.195

13.808

‒ 10.625

340.378

Uitgaven

312.445

349.470

13.548

‒ 12.690

350.328

      

1 Personele uitgaven

226.294

259.608

8.872

1.939

270.419

Eigen personeel

207.373

228.299

2.196

104

230.599

Inhuur externen

12.164

24.361

6.676

2.335

33.372

Overige personele uitgaven

6.757

6.948

0

‒ 500

6.448

      

2 Materiële uitgaven

86.151

89.862

4.676

‒ 14.629

79.909

ICT

18.383

24.442

5.546

‒ 1.889

28.099

Bijdrage aan SSO's

40.896

45.257

2.467

‒ 8.729

38.995

Overige materiële uitgaven

26.872

20.163

‒ 3.337

‒ 4.011

12.815

      

Ontvangsten

5.430

13.220

‒ 1.412

1.724

13.532

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn hoger dan de uitgavenmutaties, voornamelijk als gevolg van verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten voor Luchtvaart.

Uitgaven

Personele uitgaven 

De hogere inhuur is met name het gevolg het capaciteitsprobleem bij inkoop waarvoor moet worden ingehuurd omdat vacatures niet kunnen worden vervuld met eigen personeel (€ 2 miljoen) op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de inhuur voor juridische ondersteunend personeel (€ 0,3 miljoen).

Materiële uitgaven

De lagere uitgaven aan ICT betreft voornamelijk een herschikking ten behoeve de bijdrage aan SSC-ICT voor een afgesloten overeenkomst voor dienstverlening met betrekking tot kantoorautomatisering. De middelen hiervoor waren gereserveerd als ICT kosten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast zijn er als gevolg van COVID 19 vertragingen opgetreden bij o.a. de aanbesteding voor de nieuwe huisbankier en de upgrade van het archiveringssysteem HPRM (samen € 0,9 miljoen). Daartegenover staan uitgaven voor de opvolging van het huidige bedrijfsvoeringsysteem SAP (OBS) en de onverwachte uitgaven voor een noodzakelijk Windows-upgrade ten behoeve van Intranet.

De bijdragen aan Rijksbrede SSO’s zijn voornamelijk lager omdat, de budgetten voor generieke kosten van dienstverlening door FM Haaglanden (€ 10 miljoen) structureel naar BZK worden overgeheveld. De structurele overboeking volgt bij VJN 2021. Daarnaast heeft er, zoals hiervoor aangegeven, een herschikking vanuit ICT naar SSC ICT plaatsgevonden (€ 1,5 miljoen) en waren de uitgaven aan het Rijksvastgoedbedrijf en FM Haaglanden lagere dan geraamd (€ 0,3 miljoen).

Ontvangsten

Hogere ontvangsten betreft overwegend een bijdrage van BZ in de kosten voor de opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen) en de bijdrage van RWS in de overdracht van budgetten voor de generieke dienstverlening door FM Haaglanden aan BZK (€ 0,7 miljoen).

Licence