Base description which applies to whole site

4.2 Apparaat Kerndepartement

Tabel 29 Apparaatsuitgaven kerndepartement artikel 96 (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

372.070

0

372.070

27.036

399.106

‒ 796

‒ 2.590

‒ 4.190

‒ 4.090

Uitgaven:

372.070

0

372.070

27.036

399.106

‒ 796

‒ 2.590

‒ 4.190

‒ 4.090

          

Personele uitgaven

297.882

0

297.882

15.564

313.446

‒ 3.950

‒ 5.229

‒ 6.401

‒ 6.568

waarvan eigen personeel

289.376

0

289.376

14.392

303.768

‒ 3.450

‒ 4.729

‒ 5.901

‒ 6.068

waarvan externe inhuur

5.772

0

5.772

1.272

7.044

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

waarvan overige personele uitgaven

2.734

0

2.734

‒ 100

2.634

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Materiële uitgaven

74.188

0

74.188

11.472

85.660

3.154

2.639

2.211

2.478

waarvan ICT

13.269

0

13.269

8.165

21.434

500

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

45.050

0

45.050

3.202

48.252

2.634

2.619

2.191

2.358

waarvan overige Materiële uitgaven

15.869

0

15.869

105

15.974

20

20

20

120

          

Ontvangsten

51.666

0

51.666

6.661

58.327

‒ 7.769

‒ 7.769

‒ 7.769

‒ 7.769

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 6,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 6,9 miljoen).

  • 2. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 0,6 miljoen). De grootste overboeking is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.b.v. inzet platform Jeugd preventie extremisme en polarisatie (JEP) (€ 0,6 miljoen).

  • 3. Voor overlopende posten uit 2019 is via de eindejaarsmarge € 4,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020.

  • 4. Het ongebruikte deel van het transitiebudget Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) in 2019 van € 1,3 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting 2020 toegevoegd.

  • 5. De raming van de uitgaven van de RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2020 (€ 6,7 miljoen), zie ook bij de ontvangstennummer 1.

  • 6. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is er een budgettair neutrale kasschuif voor Dictu verwerkt van 2025 naar 2020 (€ 1,5 miljoen) en 2021. Zie ook bij nummer 7.

  • 7. De verhuizing van de ICT-omgeving van het onderdeel Opsporing van de Inspectie SZW van Dictu naar de Belastingdienst is niet zoals beoogd in 2019 gerealiseerd. Transitieactiviteiten en daarmee gepaarde kosten vallen daardoor in 2020 en niet zoals voorzien in 2019. De vertraging van de verhuizing betekent extra kosten in 2020 (€ 6,0 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten van de schoonmaakorganisatie RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2020 (€ 6,7 miljoen), zie ook bij de uitgaven nummer 5.

Licence