Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

950.840

7.150

957.990

‒ 32.785

925.205

‒ 54.199

‒ 54.468

8.069

9.453

          

Uitgaven

1.072.559

7.150

1.079.709

95.494

1.175.203

46.289

33.489

24.548

25.932

Waarvan juridisch verplicht

98,3%

   

98,3%

    
          

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

56.700

0

56.700

4.240

60.940

3.221

1.774

696

712

          

Subsidies

42.967

0

42.967

‒ 8.952

34.015

1.685

184

‒ 893

‒ 877

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

‒ 535

16.465

445

450

‒ 579

‒ 572

Transparantie van zorg

25.927

0

25.927

‒ 8.418

17.509

1.239

‒ 267

‒ 315

‒ 311

Overige

40

0

40

1

41

1

1

1

6

          

Opdrachten

8.740

0

8.740

10.765

19.505

60

113

112

112

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.988

0

3.988

2.597

6.585

3

66

66

66

Transparantie van zorg

693

0

693

11

704

7

7

7

7

Overige

4.059

0

4.059

8.157

12.216

50

40

39

39

          

Bijdragen aan agentschappen

4.993

0

4.993

2.427

7.420

1.476

1.477

1.477

1.477

CIBG

4.993

0

4.993

2.427

7.420

1.476

1.477

1.477

1.477

          

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

555.563

7.000

562.563

35.935

598.498

5.880

4.644

2.500

2.539

          

Subsidies

534.341

7.000

541.341

33.417

574.758

5.488

4.242

2.092

2.131

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

534.341

7.000

541.341

33.417

574.758

5.488

4.242

2.092

2.131

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

8.809

0

8.809

543

9.352

128

135

135

135

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.809

0

8.809

543

9.352

128

135

135

135

          

Bijdragen aan agentschappen

12.413

0

12.413

1.975

14.388

264

267

229

229

CIBG

12.413

0

12.413

1.975

14.388

264

267

229

229

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

44

44

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

44

44

          

3. Informatiebeleid

74.476

150

74.626

20.738

95.364

34.975

27.820

22.816

22.817

          

Subsidies

35.793

150

35.943

‒ 353

35.590

10.739

9.742

5.438

5.438

Informatiebeleid

10.967

0

10.967

4.321

15.288

5.239

5.234

5.235

5.235

Overige

24.826

150

24.976

‒ 4.674

20.302

5.500

4.508

203

203

          

Opdrachten

23.592

0

23.592

11.464

35.056

17.009

8.245

7.545

7.545

Informatiebeleid

9.460

0

9.460

16.428

25.888

4.507

2.743

2.743

2.743

Overige

14.132

0

14.132

‒ 4.964

9.168

12.502

5.502

4.802

4.802

          

Bijdragen aan agentschappen

15.091

0

15.091

9.627

24.718

7.227

9.833

9.833

9.834

Informatiebeleid

15.091

0

15.091

9.627

24.718

7.227

9.833

9.833

9.834

Overige

         
          

4. Inrichting Zorgstelsel

251.889

0

251.889

‒ 1.305

250.584

‒ 2.033

‒ 5.138

‒ 5.906

‒ 4.700

          

Subsidies

200

0

200

5

205

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

200

0

200

5

205

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.839

0

1.839

530

2.369

34

26

9

9

Programma's Zorgstelsel

1.300

0

1.300

521

1.821

25

17

0

0

Overige

539

0

539

9

548

9

9

9

9

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

247.350

0

247.350

603

247.953

376

‒ 2.722

‒ 3.473

‒ 4.767

CAK

124.389

0

124.389

‒ 6.071

118.318

‒ 4.531

‒ 5.917

‒ 6.180

‒ 6.367

NZa

59.970

0

59.970

1.009

60.979

1.285

1.376

1.246

1.268

Zorginstituut Nederland

59.878

0

59.878

5.474

65.352

647

637

559

‒ 570

CSZ

2.200

0

2.200

57

2.257

57

59

59

59

Overige

913

0

913

134

1.047

2.918

1.123

843

843

          

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.500

0

2.500

‒ 2.443

57

‒ 2.443

‒ 2.442

‒ 2.442

58

EZK: ACM

2.500

0

2.500

‒ 2.443

57

‒ 2.443

‒ 2.442

‒ 2.442

58

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

133.931

0

133.931

35.886

169.817

4.246

4.389

4.442

4.564

          

Subsidies

0

0

0

3.142

3.142

2.224

2.223

2.223

2.223

Zorg en Welzijn

0

0

0

3.142

3.142

2.224

2.223

2.223

2.223

          

Bekostiging

133.331

0

133.331

30.430

163.761

1.122

1.266

1.319

1.441

Zorg en Welzijn

133.331

0

133.331

30.430

163.761

1.122

1.266

1.319

1.441

          

Bijdragen aan medeoverheden

600

0

600

2.314

2.914

900

900

900

900

Overige

600

0

600

2.314

2.914

900

900

900

900

          

Ontvangsten

70.655

0

70.655

0

70.655

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

59.502

0

59.502

0

59.502

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Transparantie van zorgVanuit het programma Uitkomstgerichte zorg is € 2 miljoen overgeheveld naar artikel 1 (onderdeel 1 Gezondheidsbeleid) voor het ZonMw programma Kwaliteitsgelden en wordt € 5,9 miljoen via een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitvoering van reeds voorziene werkplannen.

Opdrachten

Voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart is € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld.

OverigVoor de uitvoering van de communicatie op verschillende dossiers en programma’s wordt door directies campagnebudget overgeheveld naar de directie Communicatie (totaal € 8,1 miljoen). Dit budget is onder andere bestemd voor de uitvoering van de campagnes Seksuele Gezondheid & Onbedoeld Zwanger (€ 1,7 miljoen), Mantelzorg Langer Thuis (€ 1,25 miljoen) en Zorg van Nu (€ 1,2 miljoen).

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt: COVID-19

Er is een extra categorie Corona aan het Sectorplan Plus toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor het inzetbaar maken en inwerken van de extra personeel , personeel dat zich heeft aangeboden om de coronacrisis te helpen bestrijden. Denk hierbij aan korte trainingen voor het omgaan met beademingsapparatuur. Hierdoor kunnen deze mensen, waaronder bijvoorbeeld voormalige zorgprofessionals snel aan de slag. In totaal gaat het om € 24,8 miljoen.

Overig: bijdrage aan stichting ZWIC (COVID-19)

Het gaat hier om een speciaal fonds voor zorgprofessionals die te maken hebben gekregen met COVID-19 – en aan de gevolgen zijn overleden of na een IC behandeling dusdanige schade hebben overgehouden dat arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Deze zorgprofessionals ontvangen een tegemoetkoming. Met de bijdrage vanuit de VWS-begroting kan de stichting vanuit het fonds de tegemoetkoming verstrekken.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Informatiebeleid

Voor 2020 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor subsidies die bijdragen aan de digitaliseringsdoelstelling: de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor de instellingssubsidie van Nictiz is in 2020 € 3 miljoen extra beschikbaar en structureel vanaf 2021 € 3,5 miljoen extra. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor het professionaliseren en doorontwikkelen van de diensten en staande Z-CERT organisatie en collectieve deelname zorgsectoren (€ 1 miljoen in 2020 en structureel € 1,5 miljoen).

OverigIn het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van digitaal ondersteunde zorg. Een deel van deze middelen stonden nog op de Aanvullende Post bij Financiën en zijn nu voor de jaren 2020 t/m 2023 beschikbaar gesteld. Voor 2020 wordt een budget van € 0,8 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting. Deze middelen worden ingezet voor de PGO-gebruikersregeling. Daarnaast is sprake van diverse overhevelingen (€ 3,2 miljoen), namelijk voor Pharos, voor het programma Zorg van Nu en Actieonderzoek. Een bedrag van € 3 miljoen wordt doorgeschoven naar 2021, omdat ook in 2021 uitgaven voor subsidies worden verwacht en hiervoor nog geen budget beschikbaar is.

Opdrachten

Informatiebeleid

Om toegang tot medische gegevens in de zorg te versnellen en deze uitwisseling veilig en betrouwbaar te maken, is extra geld beschikbaar gesteld voor de thema’s authenticatie in de zorg en het programma gegevensuitwisseling. Dit draagt bij aan de realisatie van de doelstelling inzake digitalisering: de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar (€ 9,5 miljoen). Ook is € 1 miljoen beschikbaar gesteld naar aanleiding van het aangenomen amendement van de Kamerleden Van Den Berg en Veldman over digitalisering van zorg in de regio tijdens de begrotingsbehandeling 2020 van het ministerie van VWS.

OverigIn het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van digitaal ondersteunde zorg. Een deel van deze middelen stonden nog op de Aanvullende Post bij Financiën en zijn nu voor de jaren 2020 t/m 2023 beschikbaar gesteld. Voor 2020 wordt een budget van € 2,8 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting. Deze middelen worden ingezet voor de impuls- en voucherregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast is sprake van diverse overhevelingen (€ 1,5 miljoen) voor opdrachten voor Zorg voor innoveren en de e-healthmonitor. Vanuit 2020 wordt € 5 miljoen doorgeschoven naar 2021, omdat ook in 2021 uitgaven voor opdrachten worden verwacht en hiervoor nog geen budget beschikbaar is.

Overig: elektronisch platform huisartsen (COVID-19)

Op dit moment zijn er speciale Corona-huisartsenpraktijken om patiënten te ontvangen. Niet in alle gevallen is het mogelijk om de huisartseninformatie dan direct in te kunnen zien. Om deze informatie voor huisartsen sneller te ontsluiten worden de gegevens digitaal ontsloten, hiervoor is € 5,7 miljoen beschikbaar.

Bijdragen aan agentschappen

Informatiebeleid

Authenticatie op voldoende hoog niveau is belangrijk in de zorg. De kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Het gebruik van deze authenticatiemiddelen neemt toe en ook de komende jaren zal het gebruik van deze voorzieningen sterk toenemen, onder andere omdat de patiënt online toegang krijgt tot zijn medisch dossier. Voor 2020 nemen de kosten met € 5,2 miljoen toe, in 2021 met € 7,2 miljoen en vanaf 2022 naar verwachting met € 9,8 miljoen.

Tegenover hogere opbrengsten voor het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) register in 2019 (als gevolg van een verkorting van de levensduur van UZI-passen en vroegtijdige vervanging van servercertificaten) staan lagere inkomsten voor het CIBG c.q. een hogere bijdrage van de opdrachtgever in 2020 (desaldering € 4,1 miljoen in 2020).

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdragen aan ZBO's/RWT

CAKDit betreft het saldo van diverse mutaties. De belangrijkste zijn de toedeling van de OVA-bijstelling 2020 (€ 3,3 miljoen).

ZorginstituutDit betreft het saldo van diverse mutaties. De belangrijkste is een overheveling van € 4,8 miljoen vanuit de premiegefinancierde uitgaven (beheerskosten Wlz) ten behoeve van het project Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Daarnaast is een bedrag van € 2,7 miljoen overgeheveld vanuit begrotingsartikel 2 ten behoeve van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van het Zorginstituut. Tenslotte is hier sprake van de toedeling van de OVA-bijstelling 2020 (€ 1,5 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Subsidies

Zorg en welzijn

Er worden een aantal jeugdorganisaties op Caribisch Nederland gesubsidieerd. Sinds 2020 verloopt de betaling van de subsidies rechtstreeks vanuit VWS in plaats vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland. Daarom wordt € 3,1 miljoen overgeboekt naar dit begrotingsinstrument.

Bekostiging

Zorg en welzijn: COVID‒ 19

De medische zorg wordt in verband met COVID-19 in Caribisch Nederland versterkt. Het betreft tijdelijke uitbreiding van de IC capaciteit en extra inzet van personeel, extra capaciteit voor medische evacuaties, inhuur van artsen, repatriëringen verzekerden en levering van apparatuur. In totaal worden de kosten geraamd op € 31,7 miljoen.

Licence