Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 gemeentefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

      

Verplichtingen

31.901.410

33.065.583

292.038

117.560

33.475.181

      

Uitgaven

31.901.410

33.151.951

292.038

117.560

33.561.549

waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

    
      

Financiering gemeenten

     

Bijdrage aan medeoverheden

31.900.149

33.149.946

292.038

117.560

33.559.544

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

26.354.315

26.762.009

98.898

71.149

26.932.056

Decentralisatie-uitkeringen

1.083.931

1.609.819

167.140

40.811

1.817.770

Integratie-uitkering Voogdij 18+

685.224

704.592

0

0

704.592

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.873.682

1.932.674

0

5.600

1.938.274

Integratie-uitkering Participatie

1.893.234

2.096.683

26.000

0

2.122.683

Integratie-uitkeringen Overig

9.763

44.169

0

0

44.169

      

Kosten Financiële verhoudingswet

     

Opdrachten

1.261

2.005

‒ 695

‒ 70

1.240

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.261

2.005

‒ 695

‒ 70

1.240

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

695

70

765

Onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

695

70

765

      

Ontvangsten

31.901.410

33.151.951

292.038

117.560

33.561.549

1

Stand inclusief mutaties 1e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1) en mutaties 2e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35544, nr. 1)

Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van de Financiële-verhoudingswet.

Integratie-uitkeringen

Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5 lid 2 van de Financiële-verhoudingswet. Voor een overzicht van de integratie-uitkeringen wordt verwezen naar bijlage 4.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering en integratie-uitkeringen bevat het gemeentefonds ook decentralisatie-uitkeringen. De verdeling van de decentralisatie-uitkeringen volgt evenmin als de integratie-uitkeringen de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Voor een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen wordt verwezen naar bijlage 4.2.

Opdrachten en Bijdragen ZBO's/RWT's

Onderzoeken verdeelsystematiek

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Ontvangsten

Ten behoeve van de dekking van de uitgaven is een post Ontvangsten opgenomen. Artikel 4, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk wordt afgezonderd ten behoeve van het gemeentefonds. Op grond van het tweede lid van dat artikel zijn de uitgaven en de inkomsten van het fonds per uitkeringsjaar aan elkaar gelijk.

Licence