Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Gemeentefonds

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

31.826.405

75.005

31.901.410

341.898

32.243.308

‒ 313.879

‒ 287.910

‒ 283.932

‒ 285.548

          

Uitgaven

31.826.405

75.005

31.901.410

428.266

32.329.676

‒ 313.879

‒ 287.910

‒ 283.932

‒ 285.548

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

Opdrachten

         

Kosten Financiële-verhoudingswet

1.261

0

1.261

744

2.005

0

0

0

0

          

Bijdragen aan medeoverheden

         

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

26.354.315

0

26.354.315

97.394

26.451.709

12.668

12.180

12.180

12.180

Integratie-uitkeringen

4.461.903

0

4.461.903

176.215

4.638.118

‒ 329.127

‒ 297.460

‒ 293.062

‒ 294.678

Decentralisatie-uitkeringen

1.008.926

75.005

1.083.931

153.913

1.237.844

2.580

‒ 2.630

‒ 3.050

‒ 3.050

          

Ontvangsten

31.826.405

75.005

31.901.410

428.266

32.329.676

‒ 313.879

‒ 287.910

‒ 283.932

‒ 285.548

Toelichting

Opdrachten

Kosten Financiële-verhoudingswet

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1.

Integratie-uitkeringen

Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de integratie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering bestaat in het gemeentefonds ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.2.

Licence