Base description which applies to whole site

Artikel 1 Gemeentefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2020 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 146 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds 2020 (bedragen x € 1.000)
   

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2020

 

31.901.410

Stand uitgavenbedrag eerste suppletoire begroting 20201

 

33.151.951

Stand uitgavenbedrag tweede suppletoire begroting 2020

 

33.582.549

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2020

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 32

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

4

 

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2020

‒ 136.025

 

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2020

‒ 2

 

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2020

‒ 10.094

 
   
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 146.149

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2020

 

33.436.400

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

1.208

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

769

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

26.817.031

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

4.809.716

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.807.676

1

Inclusief mutaties 1e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1) en mutaties 2e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35544, nr. 1)

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet opdrachten

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 32 duizend lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2020 werd geraamd. Het budget voor 2020 is daarmee niet volledig tot besteding gekomen. Deze uitgaven zullen in 2021 alsnog worden gedaan. Daarom zullen de uitgaven «Kosten financiële-verhoudingswet» bij Voorjaarsnota 2021 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het Ministerie van Financiën.

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 4.000 hoger uit dan bij 2e suppletoire begroting 2020 werd geraamd.

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2020

De uitbetalingen aan gemeenten in 2020 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2020. Het gaat hierbij om een verschil van € 136 mln. De reden voor het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor niet definitief is, de omvang van de betalingen aan de gemeenten kan afwijken van het budget dat in de begroting vermeld staat. Het uitgavenbudget voor de algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2021 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden.

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2020

De uitbetalingen aan gemeenten in 2020 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2020. Het gaat hierbij om een verschil van € 2.000. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2021 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden.

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2020

De uitbetalingen aan gemeenten in 2020 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2020. Het gaat hierbij om een verschil van € 10 mln. Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bij deze slotwet. Het uitgavenbudget voor de decentralisatie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2021 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2020 is het verplichtingenbedrag met € 14 mln. verlaagd.

Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds 2020 (bedragen x € 1.000)
   

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2020

 

31.901.410

Stand verplichtingenbedrag eerste suppletoire begroting 20201

 

33.065.583

Stand verplichtingenbedrag tweede suppletoire begroting 2020

 

33.496.181

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2020

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 511

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

39

 

3) Afboeken oude verplichtingen decentralisatie-uitkeringen

‒ 13.502

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 13.974

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2020

 

33.482.207

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

729

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

804

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

26.905.046

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

4.809.717

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.765.911

1

Inclusief mutaties 1e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1) en mutaties 2e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35544, nr. 1)

De wijziging van het verplichtingenbedrag is als volgt te verklaren:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet opdrachten

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 511 duizend lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2020 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2020 minder opdrachten zijn aangegaan dan vooraf geraamd.

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 39 duizend hoger uit dan bij 2e suppletoire begroting 2020 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2020 iets meer bijdragen zijn verleend dan vooraf geraamd.

3) Afboeken oude verplichtingen DU

Deze boeking hangt samen met het afboeken van enkele oude verplichtingen samenhangend met decentralisatie-uitkeringen uit 2016 en 2017.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begrotig 2020 worden de ontvangsten met € 146 mln. verlaagd.

Licence