Base description which applies to whole site

6.1 Artikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

41.875

48.833

6.156

893

55.882

      

Uitgaven

41.875

48.833

6.156

893

55.882

      

Bijdrage aan medeoverheden

41.875

48.833

6.156

893

55.882

Vrije uitkering

41.875

48.833

6.156

893

55.882

      

Ontvangsten

41.875

48.833

6.156

893

55.882

1

Stand inclusief mutaties van de 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller (€ 4,8 mln.). Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting Koninkrijksrelaties(IV).

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 is afgesproken dat er extra middelen (€ 1,3 mln.) naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

De openbare lichamen hebben ook extra kosten gemaakt in verband met de coronacrisis, bijvoorbeeld voor repatriëring, reiskosten, overhead, schoonmaakkosten en de aanschaf van beschermingsmiddelen. De openbare lichamen ontvangen in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hiervoor in 2020 eenmalig een bedrag van USD 1 mln. (€ 0,9 mln.). Voor Bonaire gaat het om een bedrag van USD 0,55 mln., voor Sint Eustatius om een bedrag van USD 0,25 mln. en voor Saba om een bedrag van USD 0,2 mln.. De middelen hiervoor zijn afkomstig van artikel 7 van de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Licence