Base description which applies to whole site

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

22.085.244

22.155.488

10.790

‒ 3.979.491

18.186.787

waarvan betalingsverplichtingen

85.244

155.488

10.790

20.509

186.787

Kostenvergoeding Atradius DSB

15.187

15.187

700

0

15.887

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

70.000

70.000

10.000

10.000

90.000

Overige betalingsverplichtingen

57

70.301

90

10.509

80.900

      

waarvan garantieverplichtingen

22.000.000

22.000.000

0

‒ 4.000.000

18.000.000

Herverzekering leverancierskredieten

12.000.000

12.000.000

0

0

12.000.000

Exportkredietverzekeringen

10.000.000

10.000.000

0

‒ 4.000.000

6.000.000

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

10.000.000

0

‒ 4.000.000

6.000.000

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

1.547.244

1.617.488

‒ 364.310

‒ 788.491

464.687

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

Garanties

1.462.000

1.532.244

‒ 375.100

‒ 799.244

357.900

Schade-uitkering EKV

62.000

62.000

74.900

‒ 9.000

127.900

Begrotingsreserve EKV

0

70.244

0

9.756

80.000

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

1.400.000

1.400.000

‒ 450.000

‒ 800.000

150.000

      

Opdrachten

85.187

85.187

10.700

10.000

105.887

Kostenvergoeding Atradius DSB

15.187

15.187

700

0

15.887

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

70.000

70.000

10.000

10.000

90.000

      

Overig

57

57

90

753

900

Overige uitgaven

57

57

90

753

900

      

Ontvangsten

735.954

756.198

‒ 241.300

‒ 162.954

351.944

      

Garanties

735.954

756.198

‒ 241.300

‒ 162.954

351.944

Premies EKV

70.244

70.244

0

9.756

80.000

Premies herverzekering leverancierskredieten

200.000

200.000

0

0

200.000

Schaderestituties EKV

165.710

165.710

‒ 140.000

‒ 710

25.000

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

300.000

300.000

‒ 110.000

‒ 180.000

10.000

Begrotingsreserve EKV

0

20.244

8.700

8.000

36.944

Toelichting

Verplichtingen

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten (+ € 20,0 mln.)

De Staat neemt de uitvoeringskosten van de particuliere kredietverzekeraars voor zijn rekening voor de uitvoering van de crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten. Deze kosten vallen hoger uit dan initieel begroot. Voor 2020 worden de uitvoeringskosten met € 20 mln. opwaarts bijgesteld.

Overige betalingsverplichtingen (+ € 10,6 mln.)

De overige betalingsverplichtingen bestaan met name uit de verplichte storting in de begrotingsreserve EKV (+ € 9,8 mln.). De hogere storting in de begrotingsreserve is het gevolg van een hogere raming van de premie inkomsten ( + € 9,8 mln.).

Exportkredietverzekeringen (- € 4,0 mld.)

Het plafond van 10 miljard aan maximaal in een jaar aan te gane verplichtingen zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig worden benut in 2020. Derhalve wordt reeds € 4 mld. aan verplichtingen afgeboekt.

Uitgaven

Schade-uitkering EKV (+ € 65,9 mln.)

In 2020 valt de schade-uitkering naar verwachting € 65,9 mln. hoger uit. Op 30 april 2020 heeft het kabinet besloten om het bedrijf IHC te ondersteunen om de continuïteit van het bedrijf te borgen. Zo blijft de internationale concurrentiepositie in de maritieme maakindustrie gehandhaafd en wordt het verlies van banen geminimaliseerd. Een deel van het reddingsplan betreft het uitbetalen van een schade-uitkering van € 167 mln. waarvan in 2020 naar verwachting € 86,9 mln. zal worden uitgekeerd. De schaderaming op de overige EKV-dossiers is daarnaast met ca. € 20 mln. naar beneden bijgesteld.

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten (- € 1,25 mld.)

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. Tot op heden hebben de geraamde schades zich nog niet gematerialiseerd. In 2020 wordt de raming derhalve naar beneden bijgesteld met € 1,25 mld. Een deel van de schades wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten (+ € 20,0 mln.)

Zie de toelichting onder 'verplichtingen'.

Ontvangsten

Schaderestituties EKV (- € 140,7 mln.)

Vanuit een oude schadezaak in Argentinië stond een recuperatie van ca. € 140 mln. begroot voor 2020. Argentinië verkeert in grote betalingsproblemen en is met vele partijen in onderhandeling over de uitstaande schuld. Daarmee zal Nederland deze recuperatie niet meer in 2020 ontvangen. De uiterste betaaldatum voor Argentinië om de recuperatie te voldoen ligt in 2021, daarom wordt de verwachte betaling in eerste instantie naar 2021 doorgeschoven. In 2021 zal meer duidelijk worden over het nakomen van de betalingsverplichting door Argentinië.

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten (- € 290,0 mln.)

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. Tot op heden hebben de geraamde schades zich nog niet gematerialiseerd. Een gevolg hiervan is dat de restituties ook achterblijven op de initiële raming. De raming wordt derhalve naar beneden bijgesteld met € 290 mln. Een deel van de restituties wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Begrotingsreserve EKV (+ € 16,7 mln.)

Er wordt € 16,7 mln. uit de begrotingsreserve onttrokken. Dit komt met name doordat de schades die definitief worden afgeschreven zijn toegenomen.

Licence