Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Verplichtingen

Betalingsverplichtingen

De uitvoeringskosten van de herverzekering leverancierskredieten zijn € 17,3 mln. lager dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. De uitvoeringskosten zijn geraamd op basis van de werkelijke gemaakte kosten door de verzekeraars in 2019 en de realisatie voor 2020 is lager dan bij de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Garantieverplichtingen

De aangegane verplichtingen voor de schade-uitkering ekv zijn met € 1,8 mld. gestegen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Eind 2020 zijn er nog twee grote transacties in verzekering genomen, waardoor de totaalstand van de aangegane verplichtingen voor schade-uitkeringen zijn toegenomen.

Uitgaven

Opdrachten

De uitvoeringskosten zijn geraamd op basis van de werkelijke gemaakte kosten door de verzekeraars in 2019. De uitvoeringskosten voor 2020 van de herverzekering leverancierskredieten zijn € 17,3 mln. lager dan geraamd in de tweede suppletoire begroting.

Garanties

Op 30 april 2020 heeft het kabinet besloten om het bedrijf IHC te ondersteunen om de continuïteit van het bedrijf te borgen. Dit leidde tot een begrote schade-uitkering van € 167 mln. De verwachting was dat daarvan in 2020 € 86,0 mln. zou worden uitgekeerd en de rest in 2021. De geraamde schade-uitkering aan IHC is in 2020 uiteindelijk uitgebleven. Het is de verwachting dat dit in 2021 uitgekeerd zal worden. Op de schaderaming van de overige ekv dossiers is ca. € 20 mln. minder gerealiseerd dan eerder werd geraamd bij de tweede suppletoire begroting.

Daarnaast zijn de schade -uitkeringen herverzekering leverancierskredieten met € 122,1 mln. lager uitgekomen dan eerder geraamd. De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. De ramingen rondom de schade-uitkeringen zijn omgeven door onzekerheden rondom faillisementen en schadeclaims. Tot op heden zijn de schade-uitkeringen kleiner gebleken dan de prognoses en worden deze voor een groot deel pas verwacht in 2021.

Storting begrotingsreserve ekvDe storting aan de begrotingsreserve is per saldo € 24,8 mln. hoger. Dit betreft de premies schades die hoger zijn uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd (€ 2,1 mln.) en het lager uitvallen van de definitieve schades (€ 22,7 mln.).

Ontvangsten

Premies ekv

Er zijn meer polissen afgesloten dan geraamd. De premieontvangsten zijn daardoor € 2,1 mln. hoger uitgevallen dan begroot.

Premies herverzekering leverancierskredieten

De premies zijn geraamd op basis van de premie inkomsten van verzekeraars in 2019. Het aantal afgesloten polissen herverzekering leverancierskredieten is lager uitgekomen dan begroot. De premieontvangsten zijn daardoor € 8,2 mln. lager uitgevallen dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting.

Schaderestituties ekv

Er zijn meer schaderestituties gerealiseerd dan geraamd in de tweede suppletoire begroting ( € 3,8 mln.).

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

Doordat de geraamde schades zich niet gerealiseerd hebben, zijn ook de restituties hiervan achtergebleven. De schaderestituties herverzekering leverancierskredieten zijn € 7,6 mln. lager dan geraamd in de tweede suppletoire begroting.

Onttrekking begrotingsreserve ekv

De storting aan de begrotingsreserve is per saldo € 24,8 mln. hoger. Dit betreft de premies schades die hoger zijn uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd (€ 2,1 mln.) en het lager uitvallen van de definitieve schades (€ 22,7 mln.).

Licence