Base description which applies to whole site

Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

440.852

430.765

27.623

‒ 6.535

451.853

      

Uitgaven (1) + (2)

440.852

430.765

16.226

‒ 10.135

436.856

      

(1) Programma-uitgaven

29.981

29.660

522

‒ 3.972

26.210

waarvan juridisch verplicht

 

65,0%

  

95,0%

      

Bekostiging

0

0

0

910

910

Overige bekostiging

0

0

0

910

910

      

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

0

0

0

1.100

1.100

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

0

0

0

1.100

1.100

      

Opdrachten

27.881

27.560

485

‒ 6.545

21.500

ICT opdrachten

3.769

3.769

62

‒ 331

3.500

Overige opdrachten

24.112

23.791

423

‒ 6.214

18.000

      

Bijdrage aan agentschappen

2.100

2.100

37

563

2.700

Bijdrage overige agentschappen

2.100

2.100

37

563

2.700

      

(2) Apparaatsuitgaven

410.871

401.105

15.704

‒ 6.163

410.646

      

Personeel

404.202

398.436

15.587

‒ 6.487

407.536

Eigen personeel

397.079

391.313

12.374

‒ 3.687

400.000

Inhuur externen

6.968

6.968

3.209

‒ 2.800

7.377

Overig personeel

155

155

4

0

159

      

Materieel

6.669

2.669

117

324

3.110

ICT

5.145

1.145

90

‒ 235

1.000

Bijdrage aan SSO's

1.524

1.524

0

‒ 1.374

150

Overig

0

0

27

1.933

1.960

      

Ontvangsten

605

605

0

0

605

Apparaatontvangsten

605

605

0

0

605

Toelichting

Verplichtingen

Verplichtingen (+ € 21,1 mln.)

Verwacht wordt dat er voor € 21,1 mln. meer verplichtingen worden aangegaan in 2020 ten opzichte van de eerste suppletoire begroting. De voornaamste oorzaken van deze mutatie zijn:

  • Een ophoging van de verplichtingen met € 6,1 mln. behorend bij hogere kasuitgaven in 2020. Zie hiervoor de toelichting onder uitgaven .

  • De verplichtingenraming is € 15 mln. hoger dan de kasraming door een ophoging van € 11 mln. bij Miljoenennota vanwege de herijking van de meerjarige verplichtingen. De Belastingdienst en Douane werken aan het verbeteren van het verplichtingenbeheer en contractmanagement. Het verbeterde inzicht is meegenomen in de meerjarenraming verplichtingen en leidt er toe dat beter verantwoord kan worden in welke jaren de Belastingdienst en Douane aan te gane verplichtingen verwacht in afwijking van de kasuitgaven (betalingsritme).

    Verder zijn de feitelijke uitgaven voor twee opdrachten (aanschaf accijnszegels en scanapparatuur) vertraagd naar 2021, maar de verplichting wordt wel in 2020 aangegaan (ca. € 4 mln.).

Uitgaven

Opdrachten (- € 6,1 mln.)

De feitelijke uitgaven voor twee opdrachten (aanschaf accijnszegels en scanapparatuur) zijn vertraagd (ca. € 4 mln.). Daarnaast vindt er een herschikking binnen artikel 9 plaats om de middelen op de juiste subartikelen te verantwoorden.

Personeel (+ € 9,1 mln.)

De Douane verwacht € 9,1 mln. meer personele uitgaven. Dit komt door:

  • Hogere loonkosten vanwege een stijging in de cao-lonen en een stijging van de sociale premies (ca. € 14 mln.), waarvoor bij Miljoenennota loonbijstelling is toegekend.

  • Incidenteel hogere uitgaven als gevolg van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2020 (ca. + € 15 mln.).

  • Lagere personele uitgaven door onderbezetting (ca. ‒ € 16 mln.). Dit wordt deels veroorzaakt door de coronacrisis wat heeft geleid tot vertraging van de werving, uitstellen van opleidingen en fitheidstesten en lagere uitgaven aan woon-werkverkeer en (buitenlandse) dienstreizen.

  • Een overheveling vanaf het budget voor externe inhuur naar artikel 1 ten behoeve van Douane-specifieke opdrachten die door de IV-organisatie worden uitgevoerd (ca. ‒ € 3 mln.).

Licence