Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat Kerndepartement

Tabel 14 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

266.049

275.485

16.255

‒ 396

291.344

      

Uitgaven

266.049

275.485

16.255

‒ 4.789

286.951

      

Personeel kerndepartement

184.300

187.854

14.440

123

202.417

waarvan: Eigen personeel

175.027

179.871

13.910

‒ 4.504

189.277

waarvan: Inhuur Externen

8.767

7.477

513

4.622

12.612

waarvan: Overig personeel

506

506

17

5

528

      

Materieel kerndepartement

81.749

87.631

1.815

‒ 4.912

84.534

waarvan: ICT

12.743

16.643

‒ 315

‒ 2.476

13.852

waarvan: bijdrage aan SSO

39.208

41.290

1.654

‒ 1.493

41.451

waarvan: overig materieel

29.798

29.698

476

‒ 943

29.231

      

Ontvangsten

51.837

52.693

0

‒ 3.511

49.182

Toelichting

Verplichtingen

Verplichtingen (+ € 15,9 mln.)

De hogere verplichtingen hangen voor € 11,5 mln. samen met hogere uitgaven (zie hiervoor de toelichting onder uitgaven). De overige € 4,4 mln. betreft onder andere een meerjarige verplichting voor het ICT-project digitalisering schatkistbankieren (€ 3,8 mln. in 2020).

Uitgaven

Personeel kerndepartement (+ € 14,6 mln.)

De loonkosten van eigen personeel zijn hoger vanwege een stijging van de cao-lonen en een stijging van de sociale premies (ca. € 6 mln.) en de incidentele extra uitgaven als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2020 (ca. € 7 mln.). Daarnaast is er een lagere bezetting door vertraging in de werving en zijn er lagere reis- en opleidingskosten als gevolg van de coronacrisis. Om de lagere bezetting op te vangen zijn er hogere uitgaven voor externe inhuur.

Licence