Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

350.337

327.010

23.048

‒ 8.081

341.977

Uitgaven

 

341.207

328.027

23.048

‒ 8.862

342.213

waarvan juridisch verplicht

 

96%

  

99%

5.01

Apparaat

246.146

249.488

12.256

2.056

263.800

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.880

1.967

66

‒ 57

1.976

5.01.02

Apparaatskosten RWS

244.266

247.521

12.190

2.113

261.824

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

244.266

247.521

12.190

2.113

261.824

5.02

Overige uitgaven

68.111

68.782

9.060

571

78.413

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

66.060

66.840

9.026

871

76.737

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

66.060

66.840

9.026

871

76.737

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.051

1.942

34

‒ 300

1.676

5.03

Investeringsruimte

17.450

5.257

1.732

‒ 6.989

0

5.03.01

Programmaruimte

17.450

5.257

1.732

‒ 6.989

0

5.03.02

Beleidsruimte

     

5.04

Reserveringen

9.500

4.500

0

‒ 4.500

0

5.04.01

Reserveringen

9.500

4.500

0

‒ 4.500

0

Ontvangsten

  

43.986

  

43.986

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

  

43.986

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.

5.04 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.

Overboekingen binnen het DeltafondsVoor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.

Overboeking van de begroting IenW

Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.

Licence