Base description which applies to whole site

3.7 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

158.120

172.304

‒ 338

‒ 14.074

157.892

       

Uitgaven

168.518

172.304

‒ 338

‒ 14.074

157.892

waarvan juridisch verplicht

50,43%

96,1%

 

99,9%

 
       

Bekostiging

37.619

41.052

 

‒ 2.387

38.665

Aanvullende bekostiging

37.619

41.052

 

‒ 2.387

38.665

 

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

37.619

41.052

 

‒ 2.387

38.665

Subsidies (regelingen)

124.328

124.828

‒ 150

‒ 12.090

112.588

Lerarenbeurs

49.560

49.560

  

49.560

Zij-instroom

50.096

53.146

 

‒ 10.660

42.486

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

2.945

2.945

 

‒ 1.380

1.565

Regionale aanpak lerarentekort

19.000

17.800

  

17.800

Overige projecten

2.727

1.377

‒ 150

‒ 50

1.177

Opdrachten

3.635

3.407

‒ 188

403

3.622

Onderzoek, ramingen en communicatie

3.635

3.407

‒ 188

403

3.622

Bijdrage aan agentschappen

2.936

3.017

  

3.017

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.936

3.017

  

3.017

       

Ontvangsten

9.000

9.000

0

0

9.000

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het budget wordt per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. Oorzaak is onder andere dat het aantal aanvragen voor de regeling zij-instroom dit jaar lager is dan verwacht (€ 2,5 miljoen). Daarnaast was € 5 miljoen toegevoegd aan het budget voor de zij-instroom vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor het lerarentekort bij Voorjaarsnota. Gezien het aantal aanvragen voor de zij-instroom is dit bedrag dit jaar niet nodig. Beoogd is om dit via de eindejaarsmarge toe te voegen aan de begroting 2021, en in 2021 in te zetten voor de aanpak van het lerarentekort. Verder is het budget verlaagd door een meevaller op de MBO-instructeursbeurs en de regeling korte scholingstrajecten (€ 3,2 miljoen). Daarnaast is het budget voor de Wet Beroep leraar en Lerarenregister met € 1,4 miljoen verlaagd.

Licence