Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2) incl. ISB

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.376

39.501

‒ 2.967

‒ 1.808

34.726

      

Uitgaven

53.480

60.134

‒ 403

‒ 2.591

57.140

waarvan juridisch verplicht

 

74%

  

91%

      

1 Algemeen waterbeleid

41.429

47.088

‒ 285

‒ 2.227

44.576

Opdrachten

9.124

9.373

‒ 3.928

‒ 1.367

4.078

Water Internationaal

399

1.154

0

‒ 800

354

Opdrachten CORA (HGIS)

1.389

1.426

‒ 230

‒ 160

1.036

Intensivering Ruimtelijke Adaptie

3.869

3.300

‒ 2.922

‒ 234

144

Overige opdrachten

3.467

3.493

‒ 776

‒ 173

2.544

Subsidies

14.282

18.621

633

‒ 1.204

18.050

Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.706

0

0

13.706

Incidentele subsidie WKB

1.220

1.220

66

0

1.286

Subsidie BuZa Blue Deal

1.400

2.900

0

0

2.900

Corona maatregelen Caribisch Nederland

0

730

567

‒ 1.297

0

Overige subsidies

60

65

0

93

158

Bijdrage aan agentschappen

14.006

14.977

125

140

15.242

Bijdrage aan agentschap KNMI

514

612

0

0

612

Bijdrage aan agentschap RWS

13.492

14.365

125

140

14.630

Bijdrage medeoverheden

4.017

4.117

2.885

‒ 426

6.576

Bijdrage aan medeoverheden WKB

4.017

4.117

2.885

‒ 426

6.576

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

630

630

Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

630

630

      

2 Waterveiligheid

3.444

3.404

‒ 168

0

3.236

Opdrachten

3.444

3.404

‒ 168

0

3.236

RWS Waterveilgheid

2.456

2.530

14

‒ 250

2.294

Overige opdrachten

988

874

‒ 182

250

942

      

3 Grote oppervlaktewateren

1.615

1.749

0

‒ 123

1.626

Opdrachten

1.615

1.749

0

‒ 123

1.626

RWS - ZW - Delta

995

1.052

0

0

1.052

Overige opdrachten

620

697

0

‒ 323

374

      

4 Waterkwaliteit

6.992

7.893

50

‒ 241

7.702

Opdrachten

4.302

5.378

50

‒ 380

5.048

RWS WKK opdrachten

2.563

4.054

0

‒ 200

3.854

Overige opdrachten

1.739

1.324

50

‒ 180

1.194

Subsidies

400

400

0

0

400

Overige subsidies

400

400

0

0

400

Bijdrage aan medeoverheden

500

500

0

0

500

Overige bijdrage aan medeoverheden

500

500

0

0

500

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.790

1.615

0

139

1.754

      

Ontvangsten

0

434

14

154

602

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutatie.

Uitgaven

1 Algemeen waterbeleid

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,3 miljoen naar Bodem en ondergrond op artikel 13. Met deze overboeking worden alle middelen inzake drink- en afvalwater Caribisch Nederland gebundeld op artikelonderdeel 13.04.

De bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het Regiecollege Waddengebied (RCW) wordt met € 9.000 verhoogd naar € 69.000 voor de bekostiging van het secretariaat. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

Licence