Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

11 Integraal waterbeleid

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

33.376

 

33.376

5.395

38.771

4.394

‒ 255

2.473

2.503

Uitgaven

53.480

 

53.480

5.924

59.404

4.490

‒ 225

2.503

2.533

Waarvan juridisch verplicht

82%

   

74%

    

11.01 Algemeen waterbeleid

41.429

 

41.429

4.929

46.358

4.440

‒ 275

2.453

2.483

11.01.01 Opdrachten

9.124

 

9.124

249

9.373

1.549

346

1.574

1.604

11.01.02 Subsidies

14.282

 

14.282

3.609

17.891

2.005

‒ 1.495

5

5

- Incidentele Subsidie WKB

1.220

 

1.220

 

1.220

    

- Blue Deal (HGIS)

1.400

 

1.400

1.500

2.900

 

‒ 1500

  

- Partners voor Water (HGIS)

11.602

 

11.602

2.104

13.706

2.000

   

- Overige Subsidies

60

 

60

5

65

5

5

5

5

11.01.03 Bijdragen aan agentschappen

14.006

 

14.006

971

14.977

886

874

874

874

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

514

 

514

98

612

13

13

13

13

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

13.492

 

13.492

873

14.365

873

861

861

861

11.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

4.017

 

4.017

100

4.117

    

11.02 Waterveiligheid

3.444

 

3.444

‒ 40

3.404

    

11.02.01 Opdrachten

3.444

 

3.444

‒ 40

3.404

    

11.03 Grote oppervlaktewateren

1.615

 

1.615

134

1.749

50

50

50

50

11.03.01 Opdrachten

1.615

 

1.615

134

1.749

50

50

50

50

11.04 Waterkwaliteit

6.992

 

6.992

901

7.893

    

11.04.01 Opdrachten

4.302

 

4.302

1.076

5.378

    

11.04.02 Subsidies

400

 

400

 

400

    

11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden

500

 

500

 

500

    

11.04.05 Bijdrage aan internationale organisaties

1.790

 

1.790

‒ 175

1.615

    

Ontvangsten

   

434

434

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 opgehoogd met € 5,4 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  • De toedeling van de eindejaarsmarge HGIS voor artikel 11 van € 2 miljoen.

  • Het HGIS programma Blue Deal loopt vooruit op het oorspronkelijk plan. Middels een kasschuif worden de toegezegde middelen van 2022 naar voren (2020) gehaald (€ 1,5 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd door HGIS.

  • Een budgetschuif tussen artikel 11 en artikel 13 op Hoofstuk XII om de benodigde kosten voor de Water Action Track in 2020 te financieren (€ 1,1 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd via uitvoering Bodem en STRONG op artikel 13.

  • Tot slot betreft de ophoging van het verplichtingenbudget de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2020 op artikel 99 binnen de begroting HXII (€ 0,9 miljoen).

Uitgaven

11.01 Algemeen waterbeleid

11.01.02 Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 3,6 miljoen verhoogd. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bij de verplichtingen benoemde HGIS mutaties in de eerste twee bullets.

11.04 Waterkwaliteit

11.04.01 Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 1,1 miljoen verhoogd. Dit komt enerzijds door een budgetneutrale herschikking vanuit financieel instrument 11.04.05 «Bijdragen internationale organisaties» op basis van het BOA protocol 2020. Dit budget is benodigd voor uitvoering van opdrachten Waterkwaliteit (€ 0,5 miljoen). Anderzijds zorgt een bijdrage van het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor een verhoging van het kasbudget van € 0,4 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor projecten in het kader van de Kaderichtlijn Mariene Strategie (KRM). Daarnaast is € 0,2 miljoen van de eindejaarsmarge 2019 aan dit artikelonderdeel toegedeeld.

Licence