Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

16.533

20.660

‒ 137

14.827

35.350

      

Uitgaven

30.784

34.011

‒ 128

510

34.393

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

4 Ruimtegebruik bodem

28.003

31.134

‒ 396

510

31.248

Opdrachten

17.689

16.401

‒ 396

‒ 6.006

9.999

Bodem en STRONG

12.989

10.546

‒ 396

‒ 4.509

5.641

RWS Leefomgeving

4.700

5.855

0

‒ 1.497

4.358

Subsidies

6.756

10.362

0

‒ 76

10.286

Subsidie Caribisch Nederland

2.211

5.961

0

2.297

8.258

Bedrijvenregeling

4.545

4.401

0

‒ 2.373

2.028

Bijdrage aan agentschappen

3.506

3.736

0

0

3.736

Bijdrage aan agentschap RWS

3.506

3.736

0

0

3.736

Bijdrage aan medeoverheden

52

635

0

6.592

7.227

Meerjarenprogramma Bodem

52

491

0

6.736

7.227

Overige bijdrage aan medeoverheden

0

144

0

‒ 144

0

      

5 Eenvoudig Beter

2.781

2.877

268

0

3.145

Opdrachten

1.345

1.392

‒ 1.392

0

0

EPK Transitiekosten

1.345

1.392

‒ 1.392

0

0

Bijdrage aan agentschappen

1.436

1.485

1.660

0

3.145

Bijdrage aan agentschap RWS

1.436

1.485

1.660

0

3.145

      

Ontvangsten

0

1.500

0

‒ 1.500

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is deels gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast worden de verplichtingen verhoogd door een verplichtingenschuif van € 2,5 miljoen voor het aangaan van noodzakelijke meerjarige verplichtingen ten behoeve van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk (EMK-terrein) en ten behoeve van projecten op het gebied van bodem en de drinkwater en waterketen. Ook worden de verplichtingen verhoogd door een verplichtingenschuif van € 5,2 miljoen naar 2020 omdat de verplichtingen inzake bodemsaneringsprojecten eerder worden aangegaan dan geraamd. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: Overijssel Asbest, Utrecht Griftpark en Arnhem.

Uitgaven

4 Ruimtegebruik bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van middelen binnen het artikel van € 4,5 miljoen van het opdrachtenbudget Bodem en STRONG en van € 1,5 miljoen van het opdrachtenbudget RWS leefomgeving naar het budget bijdragen aan medeoverheden ten behoeven van meerjarenprogrammering Bodem voor doorvoeren van bodemsaneringen (o.a. Rotterdam, Limburg, Utrecht en lokale PFAS-maatregelen).

Subsidies

De verlaging van het subsidie budget met € 0,07 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van de budgetten voor de bedrijvenregeling van € 2,4 miljoen naar het budget bijdragen aan medeoverheden ten behoeven van meerjarenprogrammering Bodem voor het doorvoeren van bodemsaneringen.

Daarentegen wordt het subsidiebudget verhoogd met € 1,3 miljoen door een overboeking vanuit artikel 11 Algemeen Waterbeleid voor subsidieverlening voor afvalwater van de Rioolwaterzuivering op Bonaire. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een overheveling van middelen vanuit het apparaatsbudget op artikel 11.

Licence