Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 12

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

16.901.655

20.174.440

‒ 14.940

3.341

20.162.841

Uitgaven

16.901.655

20.174.440

‒ 14.940

3.341

20.162.841

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Kosten heffingskortingen AOW

2.041.100

2.045.500

‒ 16.200

0

2.029.300

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

14.587.800

17.851.600

0

0

17.851.600

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

157.464

156.108

1.260

2.792

160.160

Zwangere zelfstandigen

74.730

80.671

0

549

81.220

Transitievergoeding

40.561

40.561

0

0

40.561

      

Ontvangsten

0

0

82

0

82

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11,6 miljoen. Hiervan is -/- € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,8 miljoen.

Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,5 miljoen. Er wordt iets meer beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.

Licence