Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 11

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

499.637

540.539

66.440

‒ 12.097

594.882

Uitgaven

499.637

540.539

66.440

‒ 12.097

594.882

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

378.730

397.203

60.224

‒ 21.180

436.247

Uitvoeringskosten SVB

113.476

132.852

4.782

5.000

142.634

Uitvoeringskosten IB

6.731

9.784

1.409

4.083

15.276

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Landelijk Clientenraad

700

700

25

0

725

      

Ontvangsten

0

0

173

0

173

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 54,3 miljoen. Hiervan is € 66,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 12,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,2 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,9 miljoen).

 • 2. Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)) wordt het budget in 2020 neerwaarts bijgesteld met -/- € 5,5 miljoen.

 • 3. De reservering voor de uitvoeringskosten van de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 1, 2 3 voor UWV wordt naar beneden bijgesteld op basis van de uiteindelijke kostenopgave 2020 (-/- 13,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,0 miljoen).

 • 2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 2,0 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,1 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.676.731

1.710.205

94.750

‒ 24.768

1.780.187

Uitgaven

1.676.731

1.710.205

94.750

‒ 24.768

1.780.187

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

1.489.524

1.512.949

142.767

‒ 22.768

1.632.948

Uitvoeringskosten SVB

144.839

144.839

4.400

‒ 2.000

147.239

Uitvoeringskosten UWV nominaal

38.483

48.017

‒ 48.017

0

0

Uitvoeringskosten SVB nominaal

3.885

4.400

‒ 4.400

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 70,0 miljoen. Hiervan is € 94,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 24,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen (BRP) in 2020 (-/- € 2,1 miljoen).

 • 2. Er is budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 4,4 miljoen).

 • 3. Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV), vereenvoudiging Quotum) wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 18,0 miljoen.

 • 4. Voor de coordinatie van de beleidsmaatregelen uit het Steun- en herstelpakket, waaronder de impuls banenafspraak, wordt € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld in 2020.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 2,0 miljoen).

Licence