Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

25.100

25.317

315

0

25.632

Uitgaven

25.100

25.317

315

0

25.632

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

22.853

23.447

281

0

23.728

Overbruggingsregeling AOW

2.247

1.870

34

0

1.904

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

41.321.030

41.390.893

‒ 109.377

‒ 30.413

41.251.103

      

Uitgaven

41.321.030

41.390.893

‒ 109.377

‒ 30.413

41.251.103

      

Inkomensoverdrachten

     

AOW

39.197.808

39.202.561

1.098.545

‒ 29.903

40.271.203

Inkomensondersteuning AOW

966.353

966.874

13.536

‒ 510

979.900

AOW nominaal

1.141.407

1.205.988

‒ 1.205.988

0

0

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

15.462

15.470

‒ 15.470

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 139,8 miljoen. Hiervan is -/- 109,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 29,9 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,5 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.

Licence