Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

25.100

0

25.100

217

25.317

774

1.467

2.217

3.091

Uitgaven:

25.100

0

25.100

217

25.317

774

1.467

2.217

3.091

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

25.100

0

25.100

217

25.317

774

1.467

2.217

3.091

Overbruggingsregeling AOW

2.247

0

2.247

‒ 377

1.870

‒ 304

‒ 213

‒ 119

‒ 39

AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

22.853

0

22.853

594

23.447

1.078

1.680

2.336

3.130

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW

  • De raming van de uitkeringslasten OBR is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2019. De instroom van personen die recht hebben vanaf 65 jaar (langere duur OBR) is in 2019 lager uitgevallen dan verwacht. Daarentegen is de instroom van personen die recht hebben op de OBR in verband met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd (kortere duur OBR) in 2019 hoger uitgevallen dan verwacht. De gerealiseerde instroom in 2019 geeft aanleiding om de instroom voor toekomstige jaren bij te stellen. Mede door de aanpassing van de AOW-leeftijd in het kader van het pensioenakkoord heeft de OBR vanaf 65 jaar (langere duur OBR) een groter effect heeft op de totale uitkeringslasten van de OBR. Daarom leidt dit per saldo tot een neerwaartse bijstelling van de uitkeringslasten (-/- € 0,4 miljoen in 2020).

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

  • Het volume in de raming van de AOV inclusief tegemoetkoming CN is op basis van uitvoeringsinformatie en verwerking van de nieuwe bevolkingsprognose licht opwaarts bijgesteld, wat voor 2020 leidt tot een mutatie van € 0,6 miljoen.

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinacierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

41.321.030

0

41.321.030

69.863

41.390.893

294.326

333.413

267.490

112.688

Uitgaven:

41.321.030

0

41.321.030

69.863

41.390.893

294.326

333.413

267.490

112.688

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

40.164.161

0

40.164.161

5.274

40.169.435

35.417

33.723

30.531

25.733

AOW

39.197.808

0

39.197.808

4.753

39.202.561

34.425

32.740

29.600

24.896

Inkomensondersteuning AOW

966.353

0

966.353

521

966.874

992

983

931

837

          

Nominaal

1.156.869

0

1.156.869

64.589

1.221.458

258.909

299.690

236.959

86.955

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 69,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

  • De raming van de uitkeringslasten AOW is opwaarts bijgesteld met € 4,8 miljoen. De ramingsbijstelling van de AOW wordt vooral verklaard door een hoger aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de CBS-bevolkingsprognose 2019. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren hoger uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2020 werd geraamd.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

  • De ramingsbijstelling van de IOAOW wordt vooral verklaard door een licht hoger aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de CBS-bevolkingsprognose 2019. Voor 2019 leidt dit tot een licht opwaartse bijstelling van € 0,5 miljoen.

Nominaal

  • Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 64,6 miljoen.

Licence