Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.636.212

3.864.396

33.714

‒ 35.754

3.862.356

Uitgaven

3.636.212

3.864.396

33.714

‒ 35.754

3.862.356

Waarvan juridisch verplicht

99,30%

99,80%

  

99,95%

      

Inkomensoverdrachten

     

Kinderopvangtoeslag

3.434.006

3.497.304

46.657

1.000

3.544.961

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

0

8.500

319.070

‒ 31.370

296.200

Subsidies(regelingen)

     

Kinderopvang

2.350

1.884

0

‒ 582

1.302

Subsidies Caribisch Nederland

200

200

0

‒ 200

0

Vergoeding eigen bijdrage KO

175.000

333.000

‒ 333.000

0

0

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

4.502

5.004

‒ 485

‒ 980

3.539

Opdrachten Caribisch Nederland

9.627

8.977

‒ 6.764

‒ 643

1.570

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

10.520

9.527

322

‒ 2.979

6.870

Agentschap Justis

7

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterking Kinderopvang CN

0

0

7.914

0

7.914

      

Ontvangsten

1.597.613

1.535.126

‒ 11.858

0

1.523.268

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,0 miljoen. Hiervan is € 33,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 35,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 11,9 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderstaand een aanvulling op de toelichting op de mutaties Miljoenennota.

  • 1. In het kader van het programma BES(t) 4 kids worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanuit de regio-envelop Caribisch Nederland drie huisvestingsprojecten kinderopvang gefinancierd. De middelen hiervoor zijn eerder gereserveerd en worden vanuit de begroting van SZW aan de openbare lichamen ter beschikking gesteld via een bijzondere uitkering. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 92 lid 2 sub c). Hiertoe dienen de maximaal uit te keren bedragen per eiland in de Memorie van Toelichting te worden opgenomen. Het maximaal beschikbare budget in 2020 voor Bonaire is € 333.000, voor St. Eustatius € 333.000 en voor Saba € 333.000.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

  • 1. De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 1,0 miljoen opwaarts bijgesteld. Eind 2019 is de hersteloperatie kinderopvangtoeslag naar aanleiding van onder meer de rapporten van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (Tweede Kamer, 2019-2020, 31 066, 608) van start gegaan. De regie op en integrale verantwoording over de hersteloperatie ligt primair bij het Ministerie van Financiën, als opdrachtgever van de Uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Een deel van de hersteluitgaven betreft echter kinderopvangtoeslag. Het gaat om nabetalingen kinderopvangtoeslag, met name in verband met proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag tot vijf jaar terug. In 2020 betreft het naar verwachting nabetalingen KOT voor circa 100 gezinnen. Deze uitgaven worden op de begroting van het Ministerie van SZW verantwoord. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van het Ministerie van Financiën.

Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage

  • 1. Voor 2020 waren middelen gereserveerd om ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen, te compenseren voor de eigen bijdrage voor de periode dat de kinderopvang gesloten was. Omdat de totstandkoming van de regeling en het in gereedheid brengen van de uitvoering meer tijd in beslag nemen, zijn deze middelen via een budgettair neutrale kasschuif doorgeschoven van 2020 (-/- € 8,5 miljoen) naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

  • 2. De uitgaven voor de tegemoetkomingsregeling vallen lager uit. Dit komt voornamelijk doordat de uitvoeringskosten en de uitgaven voor de herzieningsronde lager uitvallen (-/- € 19,8 miljoen).

  • 3. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 3,0 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).

  • 2. Op basis van realisatiegegevens over 2020 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 5,0 miljoen. Dit komt grotendeels doordat projecten vertraging hebben opgelopen als gevolg van andere werkzaamheden in verband met corona.

  • 3. Er zijn in totaal 3 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,2 miljoen). De grootste overboeking is naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de opdracht Toezicht kinderopvang Caribisch Nederland (-/- € 0,1 miljoen).

Licence